Archives

Loading
načítání obsahu..

Nepotvrzená řehole bratří

1
Toto je první řehole, kterou blažený František sepsal a kterou mu pan papež Inocenc III. potvrdil bez toho, že by ji opatřil bulou.

Číst dále….

Potvrzená řehole bratří

74

1. Ve jménu Páně! Začíná život Menších bratří.

75
Řehole a život Menších bratří jest:
zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista životem v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě.

Číst dále….

Řehole pro poustevny

PRAVIDLA PRO ŽIVOT BRATŘÍ V POUSTEVNÁCH Z LET 1217, 1221

136
Ti bratři, kteří chtějí vést řeholní život v poustevnách, ať jsou tři nebo nejvýš čtyři. Dva z nich ať jsou matkami a mají dva nebo nejméně jednoho jako syna. První dva, kteří jsou matkami, ať žijí životem Marty, druzí dva synové život Marie Magdalény,

Číst dále….

Napomenutí sv. Františka

1. O těle Páně

141
Pán Ježíš řekl svým učedníkům: »Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli.« Filip mu řekl: »Pane, ukaž nám Otce a víc nepotřebujeme!« Ježíš mu odpověděl: »Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a neznáš mne? Kdo vidí mne, vidí Otce« (Jan 14,6-9).

Číst dále….

Malý odkaz sv. Františka

132
Napiš, že všem svým bratřím žehnám, těm, kteří jsou nyní v řádu, i těm, kteří v něm budou až do konce světa.

Číst dále….

Odkaz sv. Františka

110
1. Pán dal mně, bratru Františkovi, abych takto začal dělat pokání: když jsem ještě vězel v hříších, zdálo se mi nesnesitelně hrozné, měl-li jsem se setkat s malomocnými. Proto sám Pán mě dovedl mezi ně a prokazoval jsem jim skutky milosrdenství. A když jsem od nich odcházel, pak to, co se mi zdálo hrozné, proměnilo se mi v radost pro duši i tělo. Potom jsem už dlouho neváhal a opustil jsem svět.

Číst dále….

František píše Kláře

SPISY SV. FRANTIŠKA ADRESOVANÉ KLÁŘE Z ASSISI

ZPŮSOB ŽIVOTA

139
Protože jste se z Božího vnuknutí staly dcerami a služebnicemi nejvyššího Krále, nebeského Otce, a zasnoubily se Duchu svatému tím, že jste si zvolily život podle dokonalosti svatého evangelia, chci vám věnovat vždy láskyplnou péči a zvláštní pozornost právě tak jako svým bratřím a slibuji to za sebe i za ně.

Číst dále….

Řehole sv. Kláry

Řehole sv. Kláry obsažená v bule papeže Inocence IV.

2744
Inocenc, biskup, sluha služebníků Božích, v Kristu milovaným dcerám, abatyši Kláře i ostatním sestrám kláštera sv. Damiána u Assisi, milost od Boha a apoštolské požehnání!

Číst dále….

Závěť sv. Kláry

Ve jménu Páně. Amen.

2823
1. Mezi různými dobrodiními, která jsme od svého štědrého dárce, Otce milosrdenství, přijaly a denně přijímáme, za něž mu, Velebnému, máme vzdávat největší díky, tím největším je naše povolání. Čím však je vyšší a významnější, tím víc mu zcela patří vše, co jsme a máme. Proto Apoštol praví: »Poznej své povolání!« (1 Kor 1,26).

Číst dále….