Františkáni

Jsme společenstvím bratří, kteří jsou zasvěceni slibem chudoby, čistoty a poslušnosti, aby tak žili evangelium Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka z Assisi. Jsme kněží, nebo laici, každý podle osobního povolání, které každému z nás Pán ukázal.

V České republice žijeme v šesti klášterech.

„Řád menších bratří, založený svatým Františkem z Assisi, je bratrské společenství, ve kterém bratři, vedení Duchem svatým, úžeji následují Ježíše Krista, sliby se zcela odevzdávají Bohu, kterého chtějí milovat nadevšecko, a v církvi žijí evangelium podle způsobu, který zachovával a uložil svatý František.

Jsou povinni vést život radikálně evangelijní, to jest: žít v duchu modlitby a zbožnosti, a v bratrském společenství; vydávat svědectví kajícnosti a minority; v lásce vůči všem lidem nést do celého světa zvěst evangelia a kázat smíření, pokoj a spravedlnost svými skutky a prokazovat úctu ke stvoření.“

(z Generálních konstitucí OFM)

Svatý František z Assisi

František se narodil v umbrijském městě Assisi v r. 1181 nebo 1182 Petru Bernardonovi, bohatému obchodníku s látkami, a jeho ženě Pice. Jako vůdce assiské mládeže žil zpočátku lehkovážným životem. Boží zjevení na cestě do Puglie jej však přivádí k hlubšímu hledání Boží vůle. V kostelíku sv. Damiána k němu promluví Kristus z kříže: „Františku, jdi a obnov můj dům, který, jak vidíš, se rozpadá.“ Později slyší evangelium o rozeslání učedníků a začne žít životem chudého putujícího kazatele a hlásat zvěst smíření, pokoje a dobra. Přidají se k němu první bratři a takto vzniká první zárodek Řádu menších bratří.

Číst více o sv. Františkovi    →

Počátky naší větve františkánského řádu

Náš řád navazuje na františkánskou větev observantů. Název se odvozuje od latinského slova observare, což znamená zachovávat. Šlo tedy v podstatě o návrat k přísnějšímu zachovávání řehole a ke způsobu života sv. Františka a počátků řádu, bratři žili především životem modlitby v poustevnách. Ve 14. století začala postupně – a ne bez obtíží a konfliktů – vznikat rozsáhlá reforma františkánského řádu. Její kořeny jsou starší, ale oficiální počátky jsou spjaty s komunitou v Broglianu a se jménem Paoluccio da Trinci.

Číst více o počátcích františkánů    →