Terciáři

Třetí řád (terciáři) byl založen r. 1221 sv. Františkem z Assisi. Jeho jedinečné pochopení evangelia dalo vznik hnutí obnovy, zahrnující také ty, kteří nemohli vstoupit do prvního (bratři františkáni) či druhého (klarisky) řádu. Toto hnutí lidí žijících ve světě vešlo do historie pod názvem Třetí řád, nyní se nazývá Sekulární františkánský řád (SFŘ).

První životopisec sv. Františka z 13. stol. Tomáš z Celana píše o počátcích františkánského hnutí takto:

„Mnozí, šlechtici i prostí, duchovní i laici, začali se z Božího vnuknutí přidávat k svatému Františkovi, aby se pod jeho vedením navždy zasvětili Bohu. On, jako přetékající řekou, zaplavil všechny proudy nebeské milosti a nadpřirozených darů, takže půdu jejich srdcí ozdobil květy ctností. Podle jeho příkladu, pravidel i nauky se Kristova církev obnovila v obojím pohlaví a triumfuje v trojím bojovém šiku vyvolených. A všem dal směrnice pro jejich život a každému stavu ukázal pravou cestu ke spáse“. (1Cel 37)

Sekulární františkánský řád (SFŘ) patří do františkánské rodiny a je tvořen „jednotou všech katolických bratrských společenství, jejichž členové, vedeni Duchem svatým, se svou profesí zavazují žít evangelium způsobem sv. Františka ve svém světském stavu, podle řehole schválené církví“. (Konstituce 1, 3).

„Řehole a život sekulárních františkánů je toto: zachovávat evangelium našeho Pána Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka z Assisi, který od Krista [čerpal] podněty pro svůj život a učinil jej středem svého života s Bohem a s lidmi. Kristus je dar Otcovy lásky a cesta k němu. On je pravda, do které nás uvádí Duch Svatý. On [sám] je život, který nám přišel dát v hojnost.“ (Řehole, čl. 6)

Podle sčítání z roku 2002 má SFŘ ve světě asi 400 000 profesních členů.

Národní rada

Ministr: Vendelín Hájek
Zástupce ministra: Vladimír Dvořák
Formátor: Hana Brigita Reichsfeld
Sekretář: Miroslava Čejchanová
Hospodář: Marie Richterová
Člen mezinárodní rady: Markéta Kubešová
Zástupce člena mezinárodní rady: Petr Tesařík
Další členové: Luboš Kolafa, Marcela Řezníčková, Lubomír Mlčoch, Lumír
Hurník, Pavel Vaněček.

www.sfr.cz