Povolání

Povolání Menšího bratra

Františkánský život vyrůstá z osobního setkání s Pánem. Začíná Kristovým povoláním a odpovědí člověka jít ve stopách chudého a ukřižovaného Krista spolu se svatým Františkem.

Neboť kdo dává, dostává.

Následovat Krista

Menší bratři úžeji následují Ježíše Krista pod vedením Ducha svatého. Usilují o obrácení srdce a věrné zachovávání způsobu života, který žil a ustanovil svatý František (zde je jeho řehole a závěť).

 

Úplné darování se Bohu

Skrze řeholní sliby se menší bratr zcela odevzdává Pánu, který si nás zamiloval jako první.

Svaté evangelium tak zachovává „životem v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě“ (Řehole 1, 1). K tomu mu pomáhá Pánova milost i společenství bratří.

(pokračuje níže…)

Rád bych poznal své povolání…

Pokud tě nějak oslovuje svatý František nebo řád Menších bratří, můžeš nás například navštívit nebo s námi strávit víkend „48 hodin františkánem“, kde lze zcela nezávazně poznat náš život, spiritualitu i bratry. Také tě třeba rádi pozveme na jiné společné chvíle nebo na pouť (provinční akce zde).

Můžeš také kontaktovat některého z našich bratří.

Možná zjistíš, že tento život je to, co bys chtěl žít stále. Možná zase ne. V každém případě budeme moci společně rozlišit, jestli tě Pán volá k františkánskému životu.

Kontakty na bratry v jednotlivých městech jsou:
Bratr Bernard (celá ČR, žije v Brně): bernard (zavináč) ofm.cz
Bratr Šebestián (Plzeň): tel. 731 600 088
Bratr Šimon (Moravská Třebová): simon (zavináč) ofm.cz
Bratr Bonaventura (Praha): bonaventura (zavináč) ofm.cz
Bratr Nepomuk(Liberec): nepomuk(zavinac) ofm.cz
Bratr Felix (Uherské Hradiště): felix.maria (zavináč) ofm.cz

Duch modlitby a zbožnosti

Následování Krista je podpíráno zkušeností víry, živenou Božím slovem a osobním setkáním s ním.

 

 

  

 

Bratrské společenství

Ve šlépějích chudého, pokorného a ukřižovaného Krista, který shromáždil kolem sebe učedníky a umyl jim nohy, žijí bratři ve společenství, vzájemně si slouží a dávají sama sebe. Bratrské společenství je zvláštním místem, kde se setkávají s Bohem.

Bratři jsou menší

Bratři se připodobňují k našemu Pánu Ježíši Kristu, „který se ponížil a stal se poslušným až k smrti“ (Filip 2,8) a žijí proto mezi lidmi jako menší. To je základní prvek našeho povolání. Pán nás volá, abychom žili v chudobě a pokoře mezi těmi nejposlednějšími, bezmocnými a odmítanými lidmi.

V církvi a ve světě

Menší bratr prožívá svou víru v církvi. Žije ve společenství Božího lidu a v poslušnosti a úctě k pastýřům. Tak naplňuje slova, která řekl ukřižovaný Kristus svatému Františkovi v San Damianu: „Jdi a oprav můj dům“ (2Cel 10).

„Zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista“