Vstup do řádu

„Řád menších bratří, založený svatým Františkem z Assisi, je bratrské společenství, ve kterém bratři, vedení Duchem svatým, úžeji následují Ježíše Krista, sliby se zcela odevzdávají Bohu, kterého chtějí milovat nadevšecko, a v církvi žijí evangelium podle způsobu, který zachovával a uložil svatý František.

Jsou povinni vést život radikálně evangelijní, to jest: žít v duchu modlitby a zbožnosti, a v bratrském společenství; vydávat svědectví kajícnosti a minority; v lásce vůči všem lidem nést do celého světa zvěst evangelia a kázat smíření, pokoj a spravedlnost svými skutky a prokazovat úctu ke stvoření.“

(z Generálních konstitucí OFM)

První a nejdůležitější podmínkou pro vstup do našeho řádu je tedy touha následovat Krista způsobem sv. Františka, touha po duchovním životě a ochota ke společnému životu v bratrském společenství, které je základní formou naší přítomnosti ve světě

Právní podmínky vstupu

jsou dány Kodexem katolické církve – požádat o vstup do noviciátu může muž, kterému:

  • je alespoň 17 let
  • je pokřtěn (doporučuje se alespoň 5 let od křtu) a biřmován
  • je svobodný, bez závazků

Další podmínky

stanoví přímo náš řád a provincie:

  • odpovídající zdraví tělesné i duševní
  • zájemce je zaměstnán nebo studuje (řeholní život nemůže být řešením osobní sociální nouze)
  • doporučuje se věk do 40 let

Vstupu do noviciátu předchází kandidatura. O přijetí do ní rozhoduje provinční ministr, na kterého se má podle řehole sv. Františka zájemce o náš život obrátit. Jako první kontakt je možné oslovit bratra Bernarda (kontakt níže), nebo bratry v nejbližším domě naší provincie.

Kontakt

bratr Bernard Mléčka OFM, e-mail: bernard (zavináč) ofm.cz