Poslední příspěvky

Jeroným Kadlec († 22.4.1970)

(Glew, Argentina) Zemřel ve věku 56 let, misionář, farář v Chebu, emigroval, vikář v Glew, později v Lomas de Zamor, zde i pochován, zemřel v pověsti svatosti.

Požehnání bratru Lvovi

Pán ať ti žehná
a ať je tvou stráží.

Ať nad tebou rozjasní svou tvář
a smiluje se nad tebou.

Číst dále….
Cimabue - Svatý František z Assisi

Svatý František z Assisi

Svatý František z Assisi je především znám pro svou lásku k Božímu stvoření. Připomeňme si, co nám o tom říká např. první Františkùv životopisec Tomáš Celano:

„Síla lásky z něho udělala bratra všech tvorů. Proto se nelze divit, že ho Kristova láska učinila ještě víc bratrem těch, do jejichž duše vtiskl Stvořitel svůj obraz.“ 

Číst dále….

Odkaz sv. Františka (1226)

1. Pán dal mně, bratru Františkovi, abych takto začal dělat pokání: když jsem ještě vězel v hříších, zdálo se mi nesnesitelně hrozné, měl-li jsem se setkat s malomocnými. Proto sám Pán mě dovedl mezi ně a prokazoval jsem jim skutky milosrdenství. A když jsem od nich odcházel, pak to, co se mi zdálo hrozné, proměnilo se mi v radost pro duši i tělo. Potom jsem už dlouho neváhal a opustil jsem svět.

Číst dále….

Potvrzená řehole (1223)

1. Ve jménu Páně! Začíná život Menších bratří.

Řehole a život Menších bratří jest: zachovávat svaté evangelium našeho Pána Ježíše Krista životem v poslušnosti, bez vlastnictví a v čistotě.

Číst dále….

Modlitba před křížem

Nejvyšší, slavný Bože, osviť temnoty mého srdce
a dej mi Pane pravou víru,

Číst dále….