Spisy Františka adresované Kláře z Assisi

Z různých spisů Františkových, adresovaných Kláře z Assisi, dosvědčených jeho životopisci, se zachovaly jen dva úryvky, které sama Klára později zařadila do VI. kapitoly své řehole, schválené 1253.

V prvním nejde vlastně o »způsob života«, ale o příslib zvláštní péče.

Druhý, ze stejné doby jako velký odkaz, je naléhavou výzvou k následování života a chudoby Ježíše Krista.

ZPŮSOB ŽIVOTA

139
Protože jste se z Božího vnuknutí staly dcerami a služebnicemi nejvyššího Krále, nebeského Otce, a zasnoubily se Duchu svatému tím, že jste si zvolily život podle dokonalosti svatého evangelia, chci vám věnovat vždy láskyplnou péči a zvláštní pozornost právě tak jako svým bratřím a slibuji to za sebe i za ně.


ODKAZ

140
Já, docela malý bratr František, chci následovat život a chudobu našeho nejvyššího Pána Ježíše Krista a jeho nejsvětější Matky a setrvat v ní až do konce. A prosím vás, mé Paní, a dávám vám radu, abyste vždy byly živy podle tohoto nejsvětějšího života a v chudobě. A bedlivě si dávejte pozor, abyste se něčí radou nebo učením od nich nikdy a žádným způsobem neodchýlily.