Požehnání bratru Lvovi

Pán ať ti žehná
a ať je tvou stráží.

Ať nad tebou rozjasní svou tvář
a smiluje se nad tebou.

Ať k tobě obrátí svou tvář
a dá ti svůj mír.

Bratře Lve T Pán ti žehnej (Num 6,24-26).