Pohlížej do zrcadla, Krista. Z dopisu sv. Kláry sv. Anežce české

Dopisy sv. Kláry adresované sv. Anežce České jsou cenným pramenem spirituality assiské světice. Přinášíme úryvek ze čtvrtého listu, napsaného pravděpodobně v posledních měsících Klářina života. Je jakýmsi dopisem na rozloučenou své vyvolené dceři. Závěť, kterou světice zanechala „polovičce své duše“, ústí do vznešeného chvalozpěvu lásky a pohledu na Krista – zrcadlo – v jeho tajemství ponížení a slávy.

 

Protože Kristus je

odlesk věčné slávy,

záře věčného světla

a zrcadlo bez poskvrny,

kontemplativně pohlížej

každý den do tohoto zrcadla,

královno, snoubenko Ježíše Krista,

a v něm svou tvář neustále pozoruj,

abys tak sebe celou, zevně i uvnitř,

ozdobila pestrými šaty…

Na začátku tohoto zrcadla

si všimni chudoby toho,

který byl položen do jeslí

a zavinut do plének.

Jak obdivuhodná pokora,

jak úžasná chudoba!

Král andělů, Pán nebe i země

je položen do zvířecího žlabu.

Uprostřed zrcadla pak pozoruj pokoru…

blaženou chudobu,

nesčetné námahy a trápení,

které podstoupil

pro vykoupení lidského rodu.

Na konci tohoto zrcadla

pak kontemplativně pohlížej

na nevýslovnou lásku,

která jej vedla k tomu, že chtěl trpět

na dřevě kříže

a zemřít na něm

tou nejpotupnější smrtí.

Kéž bys každým dnem…

stále více planula žárem této lásky.

(Čtvrtý list svaté Anežce České, 14-27)