Modlitby sv. Františka k trpícímu Kristu

Svatý František z Assisi byl po celý svůj řeholní život spojený s Ukřižovaným Kristem.

Během svého hledání se modlívá před křížem, Kristus z kříže k Františkovi promlouvá a ukazuje mu jeho povolání. V závěru Františkova života se do Františkova těla obtisknou rány – stigmata. Na Velký pátek proto nabízíme některé z modliteb sv. Františka, které jsou spojeny s trpícím Kristem.

MODLITBA PŘED KŘÍŽEM  

Modlil se svatý František v době svého hledání.

276 
Nejvyšší, slavný Bože,
osvěť temnotu mého srdce
a dej mi pravou víru,
pevnou naději,
dokonalou lásku,
hlubokou pokoru,
rozum a poznání,
abych plnil tvé pravé a svaté nařízení. Amen.

KLANÍME SE TI

Modlil se sv. František v kostelích nebo směrem ke kostelům.

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, tady i ve všech tvých kostelích na celém světě, a chválíme tě, protože svým svatým křížem jsi vykoupil svět.

»ABSORBEAT«

Modlitba původně připisovaná sv. Františkovi.

277 
Ať uchvátí, prosím, Pane,
ohnivá a sladká moc tvé lásky mou duši
skrze všechno, co je zde pod nebem,
abych zemřel láskou k tvé lásce,
jako tys zemřel z lásky k mé lásce.

CHVÁLY BOHA NEJVYŠŠÍHO

Tyto Chvály jsou zachovány v rukopise, který napsal sám František pro bratra Lva, a ten k nim připsal: »…Po vtisknutí Kristových ran na svém těle složil tyto chvály… napsal je vlastní rukou, a tak děkoval Pánu za dobrodiní, která mu prokázal.« František v tuto chvíli již nemyslí na sebe, ale na Toho, který se za něj z lásky vydal

261 
Ty jsi svatý Pán, jen ty jsi Bůh, jenž dělá zázraky (srov. Žl 77/76,15).
Ty jsi silný.
Ty jsi veliký.
Tys nejvyšší.
Tys všemocný král, Otče svatý, Králi nebe i země.
Tys trojí a jediný, Pán a Bůh, všechno dobro.
Ty jsi dobro, všechno dobro, nejvyšší dobro, Pán a Bůh, živý a pravý.
Tys láska a milování.
Ty jsi moudrost.
Tys pokora.
Tys trpělivost a krása.
Tys jistota.
Ty jsi pokoj.
Tys radost a veselí.
Ty jsi spravedlnost a mírnost.
Tys všechno bohatství, které potřebujeme.
Tys laskavost.
Tys ochránce.
Ty jsi strážce a obhájce.
Ty jsi síla.
Tys osvěžení.
Tys naše naděje.
Tys naše víra.
Tys naše láska.
Tys naše velká sladkost.
Tys náš věčný život, veliký a podivuhodný Pán,
všemohoucí Bůh, milosrdný Spasitel.

POŽEHNÁNÍ BRATRU LVOVI

Toto požehnání napsal sv. František bratru Lvovi, který se nacházel ve vnitřních pochybnostech. Bratra tak ujišťuje o Božím požehnání.

262 
Pán ať ti žehná
a ať je tvou stráží.

Ať nad tebou rozjasní svou tvář
a smiluje se nad tebou.

Ať k tobě obrátí svou tvář
a dá ti svůj mír.

Bratře Lve T Pán ti žehnej (Num 6,24-26).

HODINKY O UTRPENÍ PÁNĚ

Tyto hodinky sv. František – neznámo kdy – »složil ke cti a na památku a k chvále« trpícího Krista. Mohou sloužit např. k osobní modlitbě, kdy se pomocí úryvků ze žalmů spojujeme s trpícím Kristem.

Podle Františkova zvyku se připojovaly k liturgickým hodinkám společným pro všechny kleriky a obsahovaly pro každou hodinku recitaci antifony »Svatá Panno Maria« a jednoho žalmu. Z 15 žalmů, z nichž jsou složeny, jen dva si vypůjčil celé ze žaltáře. Zbývajících 13 světec vypracoval z veršů nejrůznějších žalmů, prokládaných úryvky z ostatních knih Písma a z liturgie vůbec. Výběr, pořízený pravděpodobně za spolupráce bratra Lva nebo některého jiného klerika, prozrazuje Františkův živý vztah k utrpení Páně a současně dobrou znalost římského breviáře.

279 
»Začínají žalmy, které náš svatý Otec František složil ke cti a na památku a k chvále utrpení Páně. A začínají doplňkem na Zelený čtvrtek, to jest v tu smutnou noc, kdy byl náš Pán Ježíš Kristus zrazen a zajat. A připomínám, že blažený František recitoval tyto hodinky takto: Nejdříve říkal modlitbu, kterou nás naučil náš Pán a Učitel: Nejsvětější Otče náš atd. spolu s chválami: Svatý, svatý, svatý. Když skončil chvály a modlitbu, začal antifonu: Svatá Panno Maria. Nejdříve říkal žalmy z mariánských hodinek, potom říkal další žalmy, které si vybral, a po všech těchto žalmech recitoval žalmy o utrpení. Když skončil žalm, říkal antifonu: Svatá Panno Maria. Touto antifonou hodinky končily.«

I. KOMPLETÁŘ

280 
Antifona: 
Svatá Panno Maria.

Žalm: Bože, sečetl jsi všechny mé strasti *
slzy mé všechny sis do měchu slil (56/55,9).

Odpůrci na mě číhají (71/70,10) *
zlým za dobré mi odplatili, nenávistí za mou lásku (109/108,5).

Za mou lásku na mne žalovali * já jsem se však modlil (109/108,4).

Otče svatý, Pane nebe a země, nevzdaluj se mi *
když se blíží muka a nikde nikdo,
aby pomohl (Jan 17,11; Mt 11,25; Žl 22/21,12).

Stáhnou se zpátky mí nepřátelé, kdykoli zavolám na pomoc tebe *
vždyť přece vím, že se mnou je Bůh (56/55,10).

Všichni moji přátelé a druzi mému neštěstí se vyhýbají (38/37,12) *
učinils, že všichni si mě hnusí,
uvězněn jsem, ven se nedostanu (88/87,9).

Ty, Pane, však mi nebuď vzdálen *
ty mi přijď na pomoc, má sílo (22/21,20)!

Na pomoc mi pospěš, Pane, spáso má (38/37,23)!

Sláva.

281 
Antifona: 
Svatá Panno Maria, nenarodila se na světě tobě rovná mezi
ženami, dcero a služebnice nejvyššího Krále, nebeského Otce,

Matko našeho nejsvětějšího Pána Ježíše Krista, nevěsto Ducha svatého * pros za nás se svatým archandělem Michaelem a všemi nebeskými zástupy i všemi svatými u svého nejsvětějšího milovaného Syna, našeho Pána a Mistra.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.

282 
Připomínám, že tato antifona se recituje každou hodinku; a recituje se jako antifona, krátké čtení, verš a modlitba, i o ranních chválách a o každé hodince. A na konci hodinek blažený František vždy recitoval toto požehnání:

Dobrořečme Bohu, svému Pánu, živému a pravému, vzdávejme mu neustále chválu, slávu, čest a všechno dobré. Amen. Amen. Staň se! Staň se!

RANNÍ CHVÁLY

283 
Antifona: 
Svatá Panno Maria.

Žalm: Pane, Bože spásy, volám za dne *
za noci můj křik se k tobě dere (88/87,2).

Dej, ať modlitba má dojde k tobě *
nachyl ucho k mému naříkání (88/87,3).

Pojď ke mně blíž a vysvoboď mě *
zachraň mě navzdor mým nepřátelům (69/68,19).

Na tebe odkázán jsem od zrození *
jen tys můj Bůh, nevzdaluj se mi (22/21,11-12)!

Ty přece znáš mé ponížení *
před tebou stojí mí protivníci (69/68,20).

Doufal jsem v soucit, ale marně *
v ty, kdo mě utěší, nenašel jsem je (69/68,21).

Bože, pyšní proti mně se spikli, tlupa zhoubců míří na můj život *
na tebe se při tom neohlíží (86/85,14).

Už mě počítají mezi mrtvé * jsem jak ten,
v kom všechny síly zhasly (88/87,5).

Otče svatý, králi můj a Bože (5,3) *
na pomoc mi pospěš, Pane, spáso má (38/37,23).

PRVNÍ

284 
Antifona: 
Svatá Panno Maria.

Žalm (57/56): Smiluj se, Bože, nade mnou se smiluj *
neboť se k tobě utíkám!

Ve stínu tvých křídel hledám útočiště *
až pohroma se přežene.

O pomoc volám k Bohu nejvyššímu *
k Bohu, jenž pro mne činí vše; ať z nebe zasáhne a pomůže mi,
mé úkladníky zahanbí!

Svou milostí a věrností *
on zachraňuje můj život.

Vyrval mě z rukou mých nepřátel *
z přesily mocných nenávistníků (18/17,18).

Oni mým nohám nastražili léčky *
oni mou duši sklíčili.

Přede mnou přímo kopali mi jámu *
až do ní sami upadli.

Je odhodláno moje srdce, Pane,
je odhodláno srdce mé *
zpívat ti chci a v struny hrát.

Vzhůru, má duše! Vzhůru moje harfo *
já jitřenku teď probudím.

Slavit tě budu před národy, Pane *
chválit tě mezi pohany.

Neboť tvá dobrota až k nebi sahá *
a věrnost tvá až do oblak.

Svou vznešenost zjev, Pane, na nebesích *
po celé zemi svou slávu!

DOPOLEDNÍ

285 
Antifona: 
Svatá Panno Maria.

Žalm: Smiluj se, Bože, člověk mě deptá *
tísní mě bojovník den co den,
den co den po mně odpůrci šlapou *
mnoho je těch, kdo proti mně brojí (56/55,2-3).

Všichni mí odpůrci v skrytu mě haní *
smýšlejí o mně co nejhůře (41/40,8).

Kdo na mě číhají, spolu se umlouvají (71/70,10) *
pak vyjdou ven a pomlouvají (71/70,7).

Všichni, kdo na mě hledí, se mi smějí *
rty sešklebují, potřásají hlavou (22/21,8).

Já však jsem už jen červ, ani ne člověk *
pro posměch lidem, davu k pohrdání (22/21,7),

pro smích jsem všem svým nepřátelům *
pro blázny sousedům, přátelům pro strach (31/30,12).

Ty, Pane, však mi nebuď vzdálen *
ty mi přijď na pomoc, má sílo (22/21,20).

Na pomoc mi pospěš, Pane, spáso má (38/37,23)!

POLEDNÍ

286 
Antifona: 
Svatá Panno Maria.

Žalm: Velikým hlasem k Pánu volám *
o milost nahlas Pána prosím.

Vylévám před ním svoje nářky *
svěřuji se mu se svou bídou.

I když můj duch už ve mně chřadne *
ty přesto znáš mou každou stezku.

Na cestě, po které já kráčím *
tajně mi nastražili léčku.

Pohlédnu vedle sebe vpravo *
není tu, kdo by chtěl mě chránit.

Nikde už nemám útočiště *
nikdo už nedbá na můj život (142/141,2-5).

Vždyť já jsem pro tebe potupu snášel *
pohana ulpěla na mé tváři.

Odcizil jsem se svým bratřím *
synům mé matky jsem jako cizí.

Stráven jsem tím, jak pro tvůj dům horlím *
hanoben těmi, kdo hanobí tebe (69/68,8-10).

Nad pádem mým však se s radostí shlukli *
shlukli se proti mně do jednoho,
tlačí se na mne i ti, které neznám *
potupným křikem mě bez dechu štvou (35/34,15).

Víc, než mám na hlavě vlasů *
je těch, kdo mají mě v záští,
silnější nežli mé kosti jsou, kdo mě stíhají křivě:
vrátit mám to, co jsem nevzal (69/68,5).

Silní však jsou moji nepřátelé *
mnozí, kdo mě nenávidí pro nic,
za dobrotu zlem mi odplácejí *
pasou po mně za to, že chci dobro (38/37,20-21).

Ty jsi to, ty, můj král a můj Bůh (44/43,5) *
na pomoc mi pospěš, Pane, spáso má (38/37,23).

ODPOLEDNÍ

287 
Antifona: 
Svatá Panno Maria.

Žalm: Ó vy všichni, kteří jdete cestou,
pozorujte a vizte *
je-li bolest jako bolest má (Pláč 1,12)!

Smečka zlých psů mě obkličuje *
a oni na mne krutě civí.

Rozdělují si moje šaty *
metají kostky o můj oděv.

Ruce mi proťali i nohy *
všechny své kosti mohu spočíst.

Své chřtány na mě otvírají *
jako lvi krvelačně řvoucí.

Celý se roztékám jako voda *
kosti se ve mně rozpojují,
a moje srdce jako z vosku *
rozpouští se mi uvnitř těla.

Hrdlo už jako střep mám vyschlé *
a jazyk na patro se lepí (22/21,17-19).

Žluč mi kapali do mého jídla *
v žízni mě octem napájeli (69/68,22).

Do prachu smrti jsi mě vrhl (22/21,16) *
rozmnožili bolest toho, koho jsi zranil (69/68,27).

Klidně uléhám a klidně spávám *
klidně vstávám, neboť Pán mě chrání (3,6).

Ty sám jsi mě chopil za pravici,
ty vždycky mě svou radou povedeš *
a nakonec pak do slávy mě přijmeš.

Koho mám kromě tebe na nebi? *

A na zemi nic nežádám než tebe (73/72,23-25).

Ustaňte přece a ve mně uznejte Boha *
jenž stojí nad všemi národy, nad celou zemí (45/46,11).

Duše svých věrných Pán vždy vysvobodí *
nepozná trest, kdo v něho důvěřuje (34/33,23).

Pán přichází soudit zemi *
a zemi soudí spravedlivě (96,95,13).

VEČERNÍ CHVÁLY

288 
Antifona: 
Svatá Panno Maria.

Žalm: Tleskejte do dlaní, všechny národy *
vzývejte Boha jásavým hlasem.
neboť je hrozný Pán svrchovaný *
je velekrálem nad celou zemí (47/46,2-3).

Vždyť ty jsi od věků, Pane, mým králem *
jenž skutky spásy na zemi koná (74/73,12).

Raduj se, nebe, a jásej, země *
huč moře se vším, co v tobě se hemží,
výskejte, nivy, se vším, co roste *
zašumte vesele stromy v lesích.

Zpívejte Pánu novou píseň *
zpívejte Pánu, všechny země!

Vždyť Pán je mocný a hoden chvály *
vzbuzuje bázeň nad všechny bohy.

Chvalte Pána, vy kameny a rody,
chvalte Pána pro moc a slávu *
chvalte Pána pro jeho jméno!

Snášejte břímě svých těl a neste jeho kříž *
žijte důsledně dle jeho přikázání (srov. Lk 14,27).

Chvějte se před ním, všechny země *
hlásejte pohanům: Pán je králem (96/95,1-12)!

289 
Až potud se říká denně od Zeleného čtvrtku do slavnosti Nanebevstoupení. O slavnosti Nanebevstoupení se připojují tyto verše:

A vstoupil na nebesa * sedí na pravici Boha Otce
všemohoucího (Ef 4,10; Vyznání víry).

Svou vznešenost zjev, Pane, na nebesích *
po celé zemi slávu svou (57/56,7)!

Vězme, že Pán přichází soudit *
přichází soudit spravedlivě (96/95,13).

290 
Od Nanebevstoupení do adventu se tento žalm říká denně stejným způsobem, to jest: Tleskejte do dlaní i s uvedenými verši, a na konci žalmu se říká Sláva.

Tyto žalmy se recitují od Zeleného čtvrtku do neděle Zmrtvýchvstání. Rovněž se recitují od oktávy Letnic až do adventu Páně a od oktávy Zjevení Páně až do Zeleného čtvrtku, kromě nedělí a hlavních svátků, kdy se neříkají; v ostatní dny se však říkají vždy.

II. KOMPLETÁŘ BÍLÉ SOBOTY

291 
Antifona: 
Svatá Panno Maria.

Žalm 70/69: Kéž se ti, Bože, zlíbí mě vysvobodit *
pospěš mi, Pane, na pomoc!

Ať hanba s potupou padnou konečně na ty *
kdo se mě snaží zahubit.

Ať se stydí a zalezou všichni *
kdo se z mých pohrom radují!

Jen ať se stáhnou se zahanbením ti všichni *
kdo o mně říkali: »Dobře mu tak.«

Zato ať jásají, ať se radují v tobě *
všichni, kdo tebe hledají!

Ať mohou říkat: »Velký je Bůh« *
kdo k tobě volají o pomoc.

Já jsem jen ubohý nuzák * přijď ke mně, Pane!

Ty jsi má pomoc, můj zachránce *
Pane, déle už neotálej!

Tento žalm se recituje denně k doplňku až po oktávu Letnic.

RANNÍ CHVÁLY NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

292 
Antifona: 
Svatá Panno Maria.

Žalm: Zpívejte Pánu novou píseň *
neboť učinil veliké divy (98/97,1).

Posvětila jeho Syna jeho pravice *
posvětilo ho jeho svaté rameno (Jan 10,36; 97,1).

Pán dal poznat dílo své spásy *
před všemi zjevil svou spravedlnost (98/97,2).

Za Pánem ve dne vzhlížím, v noci milost čekám *
s písní se modlím k Bohu svého žití (42/41,9).

Toto je den, který učinil Pán *
jásavě se z něho radujme!

Požehnán, kdo vchází jménem Páně *

Pán je Bůh! To on nám dává světlo (118/117,24-27).

Raduj se, nebe, a jásej, země *
huč, moře se vším, co v tobě se hemží,
výskejte, nivy, se vším, co roste *
zašumte vesele, stromy v lesích.

Chvalte Pána, vy kmeny a rody,
chvalte Pána pro moc a slávu *
chvalte Pána pro jeho jméno (96/95,7-12)!

293 
Až potud se říká denně od neděle Zmrtvýchvstání až do slavnosti Nanebevstoupení každou hodinku kromě večerních chval, doplňku a první. V noci Nanebevstoupení se připojují tyto verše:

Zpívejte Bohu, všechny říše světa *
jen hrejte na počest a k chvále Pána,
jenž nebem projíždí, tím dávným nebem *

Slyšte, jak hřmí svým hlasem, strašným hlasem:
»Ctěte moc Páně! Září v Izraeli *
a jeho velká moc až nad oblaky.«

Hrozný je Bůh, jenž sídlí ve svatyni,
Bůh Izraele, dává moc a sílu *
národu svému. Veleben buď Pán! (68/67,33-36).

294 
Tento žalm se říká denně od Nanebevstoupení Páně až do oktávy Letnic i s uvedenými verši k ranním chválám, k dopolední, polední a odpolední, a Sláva se říká tam, kde se říká Dobrořečme Bohu, jinde ne. Rovněž se recituje pouze k ranním chválám o nedělích a hlavních svátcích od oktávy Letnic až do Zeleného čtvrtku, protože tento den Pán jedl velikonočního beránka se svými učedníky.

K ranním anebo večerním chválám se může říkat jiný žalm, podle libosti, totiž Chválím tě, Pane (30/29), jak je v žaltáři. A to od neděle Zmrtvýchvstání až do slavnosti Nanebevstoupení, jindy ne.

PRVNÍ

Antifona: Svatá Panno Maria.

Žalm: Smiluj se, Bože, nade mnou se smiluj (viz I. První).

DOPOLEDNÍ, POLEDNÍ, ODPOLEDNÍ

Žalm: Zpívejte (viz Ranní chvály).

VEČERNÍ CHVÁLY

Žalm: Tleskejte do dlaní (viz I. Večerní chvály).

III.

295 
Začínají jiné žalmy, které rovněž složil náš svatý Otec František, aby se říkaly (místo uvedených žalmů o utrpení Páně) o nedělích a hlavních svátcích od oktávy Letnic až do adventu, a od oktávy Zjevení Páně až do Zeleného čtvrtku.

KOMPLETÁŘ

Antifona: Svatá Panno Maria.

Žalm 70/69: Kéž se ti, Bože, zlíbí mě vysvobodit (viz II. Kompletář).

RANNÍ CHVÁLY

Antifona: Svatá Panno Maria.

Žalm: Zpívejte (viz II. Ranní chvály).

PRVNÍ

Antifona: Svatá Panno Maria.

Žalm: Smiluj se, Bože, nade mnou se smiluj (viz I. První).

DOPOLEDNÍ

296 
Antifona: 
Svatá Panno Maria.

Žalm: Jásejte Bohu všechny země *
zpívejte k slávě jeho jména!

Řekněte Bohu: Jak jsi mocný, skutky tvé moci tak
podivuhodné * že se i nepřítel poklonit musí!

Celý svět ať se ti koří a zpívá *
ať zpívá k poctě tvého jména!

Pojďte a poslyšte, bohabojní *
povím, co Bůh mi dobrého činí (66/65,1-4.16).

K Pánu jsem volal v úzkostech *
k Bohu jsem křičel o záchranu.

Ze svého chrámu slyšel můj hlas *
k jeho uším došel můj nářek (18/17,7).

Národy, chvalte našeho Boha *
a všude šiřte jeho chválu (66/65,8).

V něm všechny kmeny dojdou požehnání *
a všechny národy ho budou slavit.

Buď požehnaný Pán, Bůh Izraele *
jenž jediný ty všechny divy koná;
bud’ požehnáno jeho slavné jméno *
zem plna jeho slávy! Amen. Amen (72/71,17-19).

POLEDNÍ

297 
Antifona: 
Svatá Panno Maria.

Žalm: Kéž Pán tě vyslyší ve dnech sklíčenosti *
ochraň tě jméno Boha Jákobova!

Kéž ti svou pomoc pošle ze svatyně *
kéž ti svou podporu dá ze Siónu!

Kéž na tvé oběti se rozpomene *
kéž ve tvé žertvě najde zalíbení!

Kéž dá ti, po čem tvoje srdce touží *
kéž vyplní tvůj každý dobrý záměr!

A budeme jásat nad pomocí Páně a oslavovat jméno svého Boha *
jenom ať Pán tvé všechny prosby splní!

Teď vím, že Pán nám poslal svého
Syna Ježíše Krista (20/19,1-7; srov. Jan 4,25) *
svět bude soudit spravedlivě.

Pán bude útočištěm slabých *
útulkem jejich v době bídy.

A budou v tebe důvěřovat *
ti, kdo se znají k tvému jménu (9,9-11).

Já však budu zpívat na tvou moc jen chvály *
neboť tys můj hrad, jsi útočiště v nouzi.

Ty jsi moje síla, jenom tobě zpívám *
Pane, tys můj hrad, můj milosrdný Bůh (59/58,17-18).

ODPOLEDNÍ

298 
Antifona: 
Svatá Panno Maria.

Žalm: K tobě se, Pane, utíkám * nenech mě navždy v zahanbení!

Podle své spravedlnosti vyprosť mě z bídy,
vysvoboď mě * popřej mi sluch a zachraň mne!

Buď mojí skálou ochrannou, mně na pomoc buď pevným hradem * vždyť ty jsi má skála, jsi můj hrad!

Ty, Pane, jsi má naděje *
od mládí doufám v tebe, Pane!

Chráníš mě od matčina klína *
tebe jsem vzýval v každý čas!

Ústa mám stále plná chval *
po celý den k tvé slávě zpívám (71/70,1-8).

Vyslyš mě, Pane, ve své slitovné lásce *
shlédni ke mně ve svém milosrdenství!

Neukrývej se před služebníkem *
Vyslyš mě, pospěš, nenech mě v bídě (69/68,17-18)!

Blahořečen budiž Pán, má skála (144/143,1) *
neboť tys můj hrad, jsi útočiště v nouzi.

Ty jsi moje síla, jenom tobě zpívám *
Pane, tys můj hrad, můj milosrdný Bůh (59/58,17-18).

VEČERNÍ CHVÁLY

Antifona: Svatá Panno Maria.

Žalm: Tleskejte do dlaní (viz I. Večerní chvály).

IV.

299 
Začínají jiné žalmy, i ty složil náš svatý Otec František, aby se recitovaly místo předchozích žalmů o Utrpení Páně od adventu Páně až do svatvečera Narození Páně.

KOMPLETÁŘ

300 
Antifona: 
Svatá Panno Maria.

Žalm 13/12: Jak dlouho, Pane, chceš na mne navždy zapomínat? *

Jak dlouho ještě chceš mi ukrývat svou tvář?

Jak dlouho ještě mám se v hloubi duše trápit,
jak dlouho den co den se hořem v srdci hrýzt *
jak dlouho nepřítel se nade mnou má pyšnit?

Shlédni sem, slyš mě, vyslyš, Pane Bože můj *
oči mé rozjasni, ať neusnu až k smrti!

Ať nesmí trýznitel se chlubit: »Už ho mám!« *

Ať nezajásají odpůrci nad mým pádem!

Vždyť já se spoléhám jen na tvé slitování!

A nad tvou pomocí mé srdce zaplesá *
za všechno dobro pak já Pánu chvály vzdám.

RANNÍ CHVÁLY

301 
Antifona: 
Svatá Panno Maria.

Žalm: Velebím tě, nejsvětější Otče, Pane nebe a země *
tys mě potěšil (Mt 11,25).

Tys můj Bůh a Spasitel * doufat mohu bez obavy (Iz 12,1-2).

Pán je má síla, je má statečnost *
a on se také stal mou záchranou (118/117,14).

Tvá pravice, Hospodine, ukazuje svou moc a sílu *
tvá pravice, Hospodine, drtí nepřátele (Ex 15,6-7).

Těšte se, pokorní, z toho *
kdo hledá Boha, ten sílí!

Chval ho nebe i země * moře a vše, co v něm žije!

Neboť Bůh zachová Sión, zbuduje judská města *
budou v nich žít a sídlit
potomci těch, kdo mu slouží; kdo jeho jméno ctí s láskou *
najdou v ní navždy svůj domov (69/68,33-37).

PRVNÍ

Antifona: Svatá Panno Maria.

Žalm: Smiluj se, Bože, nade mnou se smiluj (viz I. První).

DOPOLEDNÍ

Antifona: Svatá Panno Maria.

Žalm: Jásejte Bohu (viz III. Dopolední).

POLEDNÍ

Antifona: Svatá Panno Maria.

Žalm: Kéž Pán tě vyslyší (viz III. Polední).

ODPOLEDNÍ

Antifona: Svatá Panno Maria.

Žalm: K tobě se, Pane, utíkám (viz III. Odpolední).

VEČERNÍ CHVÁLY

Antifona: Svatá Panno Maria.

Žalm: Tleskejte do dlaní (viz I. Večerní chvály)

CHVALOZPĚV STVOŘENÍ

Ve starém rukopise z Assisi stojí úvodem: »To jsou chvály tvorů, které blažený František složil ke chvále a cti Boží, když ležel nemocen u svatého Damiána.« Tedy v období velké bolesti.

263 
Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě bud’ chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.

Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.

Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc,
a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám
a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.

Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku
a snášejí nemoci a soužení.

Blaženi ti, kdo je snesou v pokoji, neboť ty,
Nejvyšší, dáš jim korunu.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.

Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších.

Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí,
neboť druhá smrt jim neublíží.

Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu
a služte mu s velikou pokorou.