Chudá panno, obejmi chudého Krista

O svátku sv. Anežky České nabízíme krásný text, který pražské princezně a řeholnici poslala sv. Klára z Assisi.

Královská dcera Anežka několikrát odmítla nabídku k sňatku a rozhodla se pro službu poníženému Kristu a k životu v chudobě. V Praze založila klášter, do kterého i vstoupila. Čtyři dopisy, které jí posílala Klára z Assisi, jsou pokladem františkánské spirituality. Z druhého z nich pochází následující úryvek. I laikům, kteří nevstupují do kláštera, může být dopis připomínkou, že láska ke Kristu a Boží království je něčím, čemu stojí za to dát v životě nejvyšší místo:

Z dopisu svaté Kláry Anežce České

Děkuji štědrému dárci milosti, od něhož, jak věříme, pochází každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování, že tě ozdobil tak velkou slávou ctností a opatřil tě odznaky takové dokonalosti, že ses stala horlivou napodobitelkou dokonalého Otce a proto si zasluhuješ stát se dokonalou, aby jeho oči na tobě nespatřily nic nedokonalého.

To je ona dokonalost, v níž se s tebou spojí sám Král ve svatební komnatě v nebesích, kde sedí ve slávě na hvězdném trůnu, protože jsi pohrdla vysokostí pozemského království a nabídku císařského manželství jsi považovala za malou. Stala ses učednicí nejsvětější chudoby v duchu velké pokory a nejvroucnější lásky a přilnula jsi ke stopám toho, s nímž sis zasloužila spojit se sňatkem.

Protože jsem však poznala, že jsi naplněna ctnostmi, šetřím lichotkami a nechci tě zatěžovat zbytečnými slovy, ale nepovažuj za zbytečné nic z toho, z čeho by ti mohla vzejít nějaká útěcha. Ale protože jen jedno je nutné, k tomu jedinému tě zapřísahám a napomínám pro lásku toho, jemuž ses nabídla jako svatá a jemu milá oběť: abys totiž, vědoma si svého rozhodnutí, jako druhá Ráchel vždy hleděla na to, jak jsi začala, a držela, co držíš, činila, co činíš, a neopouštěla to. Ale rychlým během, lehkým krokem, bez klopýtání, aby ani tvé kroky nenabraly prach, aby ses v bezpečí radovala a hbitě a obezřetně kráčela po stezce blaženosti, abys nikomu nevěřila a nesouhlasila s nikým, kdo by tě chtěl od tohoto rozhodnutí odvést, kdo by ti kladl do cesty překážky, takže bys v oné dokonalosti, v níž tě Duch Páně povolal, nemohla Nejvyššímu plnit svůj slib.

V tom však, abys bezpečněji kráčela po cestě přikázání Páně, dej na radu našeho ctihodného Otce a našeho bratra Eliáše, generálního ministra. Této (radě) dávej přednost před radami ostatních a považuj ji za dražší než jakýkoliv dar.

Kdyby ti však někdo říkal nebo doporučoval něco, co by ti bránilo v dokonalosti, co by se zdálo, že je proti božskému povolání, i kdybys k němu musela mít úctu, nechtěj se řídit jeho radou, ale, chudá panno, obejmi Krista chudého.

Pohleď, jak se stal opovrhovaným kvůli tobě, a následuj ho, staň se pro něho opovrhovanou na tomto světě. Velmi urozená královno, když toužíš následovat svého Snoubence, krásnějšího nad všechny lidské syny, který se pro tvou spásu stal nejbídnějším z lidí, opovrženým, zbitým a po celém těle mnohokrát bičovaným, a umíral v mukách kříže, pohleď (na něj), uvažuj (o něm) a nazírej (na něj).

Budeš-li trpět spolu s ním, budeš s ním i kralovat, budeš-li s ním cítit bolest, budeš se s ním i radovat, budeš-li s ním umírat na kříži utrpení, budeš s ním v záři svatých vlastnit nebeský příbytek a tvé jméno bude zapsáno v knize života a bude slavné mezi lidmi.

Proto také věčně a na věky věků budeš mít účast na slávě království nebeského místo věcí pozemských a pomíjejících, na věčných dobrech místo dober pomíjejících a budeš žít na věky věků.

(2. list sv. Anežce, 3-23, z modlitby breviáře)