Pozdrav generálního ministra k Vánocům 2022

ĽUD, ČO KRÁČA VO TMÁCH, UZRIE VEĽKÉ SVETLO

Rím, 8. decembra 2022

Všetkým menším bratom,
kontemplatívnym sestrám,
všetkým bratom, sestrám
a priateľom našej rehoľnej rodiny.

Drahí bratia a sestry,
Pán nech Vám daruje pokoj!

Tieto Vianoce sa už tešíme na 800. výročie slávnosti Vianoc v Greccio, ktoré budeme sláviť 2023. V nich spoznávame znamenie svetla a tmy uprostred tohto miesta  radosti, noci a chudoby.

I nadišiel deň radosti a čas veselosti! Boli pozvaní bratia z rozličných miest. Muži a ženy z tej oblasti prichádzali s jasaním, každý podľa svojich možností niesol v ruke sviecu alebo pochodeň, aby osvetlili tú noc, v ktorú sa na nebi zaskvela tá jasná hviezda, ktorá osvecuje všetky dni  časy.

Napokon prišiel František a našiel všetko pripravené podľa svojho priania a zažiaril od radosti. Vtedy postavili jasle, vystlali ich senom a priviedli vola a oslíka. Tento dojímavý obraz je poctou jednoduchosti, povýšením chudoby, velebou pokory a z Greccia sa stáva sťaby nový Betlehem.“

   Svetlo Vianoc a 800. výročie slávnosti v Greccio prichádza v pochmúrnom čase. Mier je ohrozený, na Ukrajine a zbytku sveta, kde je toľko konfliktov, počnúc Blízkym Východom po mnohé africké krajiny, Karibikom po Strednú a Južnú Ameriku a Áziou po Oceániu. Toľko našich bratov a sestier žije v týchto krízových oblastiach a ostávajú medzi ľuďmi a s ľuďmi, predovšetkým chudobnými.

   Dnes si viac ako inokedy osvojujeme Jeremiášove slová: „Čakáme na pokoj – a blaha niet, na čas uzdravenia – ale, hľa, zdesenie!“

  Je to výkrik mnohých ľudí a my si ho osvojujeme tým, že ho vysielame k Bohu. To nás prebúdza z našej lenivosti a roztržitosti a podnecuje nás k novému konaniu a mysleniu.

   Tak sa pripravujeme týmto výkrikom a so svätým Františkom na Vianoce: „Chcel by som sláviť spomienku toho dieťaťa, ktoré sa narodilo v Betleheme, a na vlastné oči vidieť, aké nepohodlie a núdzu muselo strpieť toto novorodeniatko, keď bolo uložené do jasieľ, keď pri ňom stál vôl a osol a keď ležalo na sen“.

   Týmto pohľadom na svetlo i tmu tej noci v Greccio a Betleheme sa môžeme pripojiť k úpenlivému volaniu premnohých ľudí po mieri a nádeji. Nie je to omamujúci prostriedok, ale spôsob čítania znamení čias a v tme tejto dramatickej hodiny  tiež spoznávanie znamení života, ktorý je Svetlom pre ľudí – Svetlom, ktoré svieti v temnotách, aj keď ho temnoty neprijali.

   V týchto temných časoch je jubileum Greccia príležitosťou na zvestovanie  svetla evanjelia. Ako? V kontexte inkarnácie nám Boh hovorí, že musíme zem milovať. Boh s láskou hľadí na zem v kríze, a preto jej daruje Syna a v dnešnom svete nás vo viere necháva spoznávať viac otvorených dverí než zatvorených, viac šancí ako znamení smrti.

   Chcel by som pomenovať niekoľko svetiel a príležitostí, ktoré dnes spoznávam v našom svete.

  Kríza týchto temných čias je príležitosťou k  novému stretnutiu s tým, ktorý sa pre nás stal chudobným. Platí to pre každého z nás, aj pre naše spoločenstvá, ktoré potrebujú hlbokú a naliehavú reformu, ak chcú mať v našej dobe vierohodnú budúcnosť, hodnú žitia.

   Kríza týchto temných čias je príležitosťou k opätovnému upevneniu viery a charizmy výraznými slovami a činmi a novým spoločenstvom – tak ako František spolu s bratmi, sedliakmi a chudobnými, ale aj s tamojšími šľachticmi vystúpil na Greccio bez obáv z nakazenia.

   Kríza týchto temných čias je príležitosťou k počúvaniu evanjelia pokoja ako kritéria (meradla, pomôcky) nového premyslenia viery v Ježiša Krista ako spomienky a proroctva, novej dynamickej a kreatívnej interpretácie našej charizmy ako kontemplatívnych, menších, milých a pokojných bratov a sestier. 

   Kríza týchto temných čias je príležitosťou pre pestovanie dialógu: Vojna na Ukrajine svedčí o znepokojivom a bolestnom protiklade kresťanských cirkví. Je to provokácia, ktorá odhaľuje manipuláciu moci s náboženstvami, ktoré preto nemôžu byť „Božími nástrojmi“.

   Kríza týchto temných čias je príležitosťou pre kultivovanie teórie a praxe nenásilnosti, s jej hlbokými evanjeliovými a františkánskymi koreňmi, ktoré je potrebné prehĺbiť aj medzi nami.

   Drahí bratia a sestry!

   Sviatkom Nepoškvrnenej Panny v srdci Adventu sa pripravujeme na prežitie Vianoc, ktoré sú aj svetlé, aj temné, ako v Betleheme, kde je novonarodené Dieťa ohrozované.

A tiež ako v Greccio, kam nás Klára pozýva: „Na začiatku tohto zrkadla si všimni chudobu toho, ktorý bol uložený v jasliach a zavinutý do plienok.

Aká to obdivuhodná pokora, aká úžasná  chudoba! Kráľ anjelov, Pán nebai zeme je uložený v jasliach.“

   Privítajme tento dar zhora, „lebo ako zem plodí svoje rastliny a ako záhrada dáva vyklíčiť svojmu semenu, tak Pán, Jahve, dá vyklíčiť spáse a chvále pred všetkými národmi.“

   Sme svedkami toho, že pokoj je viac darom než našim dielom. Preto spolupracujme s Pánom, nech vykvitne plnosť života, ktorú on chce vyliať na všetkých.

   V tomto duchu posielam každému z Vás želanie požehnaných Vianoc a šťastlivého Nového roku 2023, začiatku to františkánskeho jubilea. Tento pozdrav Vám príde v rôznych kontextoch a situáciách, v ktorých žijeme. Nech sú to Vianoce, v ktorých v očakávaní modlitby môžeme s mnohými volať:

„Roste, nebesá, zhora, z oblakov nech prší pravda. Otvor sa, zem, nech urodí sa spása a spolu s ňou nech pučí spravodlivosť: Ja, Pán, som ju stvoril“.

Váš brat a sluha
Br. Massimo Fusarelli, ofm
generálny minister