Pomozme

Naše provincie sbírá prostředky na chudé a úptřebné. Prosíme, přispějte! Pán vám oplať.

Vybíráme příjemce, o nichž jsme přesvědčeni, že pomoc skutečně potřebují a pro které je finanční pomoc ku prospěchu.

Název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“

Č.účtu: 107-4841870287/0100

  • Pomoc pro matku samoživitelku s jedním dítětem, v.s. 201601
  • Pomoc pro rodinu v nouzi – v.s. 201301
  • Podej ruku Ukrajině– v.s. 201501

Zprávy o situaci jednotlivých úmyslů naleznete níže.

Možnosti pomoci:

Pomoc pro matku samoživitelku s jedním dítětem

Milí bratři a sestry v Kristu, kontaktovali nás s žádostí o pomoc naši přátelé z jedné farnosti v Brně, po seznámení s celou záležitostí jsme se rozhodli jejich snahu podpořit a garantovat.

Jde o pomoc pro matku samoživitelku s jedním dítětem, která se kvůli vážné nemoci v červenci 2015 dostala do velmi tíživé finanční situace. Nemocenské dávky, které za dobu pracovní neschopnosti obdržela, jen stěží pokryly měsíční náklady na bydlení. Musela sáhnout do úspor a hledat ke stávajícímu zaměstnání další práci. Ačkoliv vynakládala neobyčejné pracovní nasazení, nepodařilo se jí zvýšit příjmy ze závislé činnosti, na takovou úroveň, aby jimi pokryla výdaje. Postupně ztrácela schopnost plnit své závazky vůči věřitelům. Konfrontace s tímto zjištěním, fyzické přetížení a dlouhodobý stres v ní vyvolaly úzkostné stavy, které přerostly do deprese.

Přestala spát a v průběhu dvou měsíců ztratila přibližně 10 kg. Podařilo se pro ni zprostředkovat psychiatrickou pomoc. Lékař jí předepsal antidepresiva, takže se její zdravotní stav začal zlepšovat.

Z okruhu farnosti a přátel se podařilo získat určitou nemateriální podporu, která v ní posílila naději a vůli k životu, který chtěla ukončit. Svoje odhodlání vyjádřila slovy: „budu bojovat.“

Protože se jedná o sociálně znevýhodněnou osobu, která v současné době není schopna uhradit své závazky ve zbývající výši přibližně 30 tisíc Kč, obracíme se na vás tímto s prosbou o poskytnutí finančního daru na jejich uhrazení. Pokud získáme z darů více prostředků, budou použity pro její další podporu - např. na stravenky pro dceru.

č.ú. 107-4841870287/0100 - Chléb sv. Antonína; v.s. 201601

Budeme Vám vděčni za jakýkoliv dar.

Pomoc pro rodinu v nouzi

Podej ruku Ukrajině

Zpráva o situaci pomoci pro matku samoživitelku s jedním dítětem

Milí bratři a sestry, rád bych vás informoval o situaci matky s dítětem, kterou jsme se rozhodli podpořit prostřednictvím našeho účtu Chléb sv. Antonína.

Po zveřejnění prosby o pomoc jsme dostali velmi rychle množství darů, které nám zatím umožnily udělat tyto kroky:

Byla zaplacena:

– dlužná částka VZP (pojištění + penále) ve výši 28.800,- Kč, v současné době probíhá jednání s pojišťovnou o vrácení penále (vzhledem k celkové tíživé situaci rodiny)

– dlužná částka vůči MSSZ ve výši 1.250,- Kč

– a dlužná částka vůči jedné finanční instituci ve výši téměř 10.000,- Kč

I po zaplacení těchto částek zůstává na účtu k dnešnímu dni (30.6.) ještě 6.000,- Kč na tento úmysl.

Díky rychlé pomoci se tedy podařilo odstranit všechny okamžité hrozby, což je veliká věc, ovšem situace rodiny je nadále tíživá, hlavně díky celkovému vyčerpání a také situací v bydlení – náklady spojené s ubytováním převyšují jejich současné možnosti. Přátelé rodiny hledají nějaké řešení (např. získání obecního bytu, kde by náklady nebyly tak vysoké). Zbylé prostředky budou tedy nejspíše použity na tento účel, a budou na něj použity i případné další dary na tento úmysl, proto jej zde nadále necháváme zveřejněný. O všem vás budu samozřejmě dále informovat.

Jménem matky a jejích přátel moc děkujeme za všechny dary a pro dobrodince vyprošujeme Boží požehnání!

Za bratry františkány br. Jeroným Jurka OFM

 

Souhrnná zpráva za rok 2015

V r. 2015 jsme přijali na náš účet „Chléb svatého Antonína“ pro pomoc potřebným dary, které ukazuje tato tabulka:

Přehled darů – r. 2015
Účel v.s. celkem darováno využito pro daný účel
Pomoc pro rodinu v nouzi 201301 69 950,00 Kč 0
Pomoc kandidátovi řeholního života (J. Toth) 201401 22 700,00 Kč 50 000,00 Kč
Podej ruku Ukrajině 201501 287 487,00 Kč 105 859,00 Kč
Bez určení úmyslu 17 103,00 Kč

Pokud jde o jednotlivé úmysly, situace je takováto:

Pomoc pro rodinu v nouzi – pokračuje vyjednávání s věřiteli o snížení konečné částky tak, abychom ji byli schopni uhradit. Vyjednávání není jednoduché, protože záležitost už byla předána exekutorům, přesto je naděje, že se ji v dohledné době podaří dokončit a rodinu úplně oddlužit. Jakmile budou další posun, budeme vás informovat.

Pomoc kandidátovi řeholního života – tento úmysl se podařil ukončit, především díky nezištné pomoci profesionální pracovnice pro oddlužení formou osobního bankrotu, prostředky byly použity pro uhrazení nákladů s tím spojených, kandidát byl přijat do postulátu a připravuje se na začátek noviciátu.

Podej ruku Ukrajině – zpráva o využití prostředků je uvedena zvlášť (níže) – spolupracujeme v této věci s dobrovolníky z Ukrajiny, kteří žijí trvale v ČR.

Dary bez určení úmyslu – jsou využity na pokrytí nákladů spojených s účtem (poplatky) a dále budou využity podle potřeby na dané úmysly nebo v případě akutní potřeby.

Za veškeré dary děkujeme a na dobrodince stále pamatujeme v našich modlitbách – děkujeme, že nám pomáháte konat dobro! Také připomínám možnost získat potvrzení o daru církvi pro odpočet z daňového základu – v tom případě nám na mail provincie (curia(zavináč)ofm.cz) pošlete mail s vašimi osobními údaji (jméno, datum narození a bydliště), potvrzení vám rádi zašleme.

Přeji vám požehnaný rok Božího milosrdenství 2016!

Jeroným Jurka OFM

provinciál

 

Zpráva o projektu Podej ruku Ukrajině

„Dobrovolnický projekt Podej Ruku Ukrajině vznikl v únoru 2015 na základě vyhrocené situaci na východě Ukrajiny a v souvislosti s nouzí léků a zdravotnických potřeb.

Během postní dobu se do projektu zapojila řada pražských a mimopražských farností, křesťanská společenství a jednotlivci.

Mezi nimi farnosti: sv. Terezie – Kobylisy, sv. Václav – Vršovice, Panna Marie Sněžná, sv. Alžběta – Kbely, sv. Václav – Smíchov, sv. Vojtěch – Dejvice, sv. Anežka Česká – Praha-Spořilov, dále Jezuité Velehrad, bratři františkáni Uherské Hradiště, bratři minorité Brno, Plzeňská Dieceze…

S projektem aktivně pomohli a podpořili: Ordinace Mucha s.r.o. (zázemí a pomoc při shánění potřebných léků, Františkánská province – zázemí a bankovní spojení, Ukrajinsko Evropská Perspektiva (pomoc při realizaci na Ukrajinu)

Myšlenku a projekt podpořila řada přátel, známých a osob duchovních.

Za podporu, osobní nasazení a štědrost každému z Vás zástupně velmi děkuji. Bez Vás by se tento projekt neuskutečnil v takové míře.

Pro pomocné účely se získalo 290 000,- Kč, vyčerpáno 117 000,- Kč.

O poskytnuté pomoci viz níže

Realizace pomoci i nadále trvá.“

(Za projekt Táňa Yahoda)

Zprávu o realizaci projektu naleznete v samostatném článku.

image_print
Facebooktwittergoogle_plusmail