Křížová cesta na památku Čtrnácti mučedníků pražských

Pán Ježíš na konci své křížové cesty přinesl na Golgotě jednou provždy oběť za naše hříchy. A protože ji přinesl nejen jako člověk, ale i jako všemohoucí Bůh, trvá tato oběť stále. Je mimo čas. Kdekoli lidé hřeší, nenávidí a zabíjejí, všude tam je Kristus znova křižován. A kdekoli jeho učedníci trpí s láskou a umírají v odevzdanosti, všude tam Kristus jakoby znovu umírá a znovu postává k novému životu. Můžeme říci, že nohama svých učedníků stále prochází křížovou cestu tohoto světa.

Jednoho bouřlivého únorového dne roku 1611 procházel také Prahou, když vpád Pasovských popudil městskou spodinu proti katolíkům. Čtrnáctkrát se přitom zastavil u Panny Marie Sněžné, když tam umíralo čtrnáct jeho oddaných učedníků.

Projděme i my spolu s ním tuto křížovou cestu a snažme se ji pochopit v duchu pokání a lásky.

1. ZASTAVENÍ

Jan Martinez je ubit v kostele, když se snaží zachránit Nejsvětější svátost před zneuctěním.
Kněz
V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Kněze Jana ubili v kostele, když se snažil zachránit Nejsvětější svátost před zneuctěním. Cenil si Eucharistie více než svého života. Věděl, že „kdo jí tento chléb, i kdyby umřel, bude žít navěky“.

Snažme se i my postavit Eucharistii do středu svého života, učinit z ní srdce naší farnosti, komunity, našich rodin.

Pane Ježíši, dej, ať nikdy není Nejsvětější svátost zneuctívána naší lhostejností.

V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

2. ZASTAVENÍ

Kněz Bartoloměj Dalmasoni umírá ve zpovědnici.

V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Když odcházel Otec Bartoloměj zpovídat, jistě tušil, jakému nebezpečí se tím vystavuje. Možná se bál, možná se mu nechtělo – a přece šel. Věděl, že je to jeho povinnost.

My také často víme, že bychom měli něco vykonat – třeba právě jít ke zpovědi. Nedokážeme však překonat svůj ostych, pohodlnost, nechceme na to obětovat svůj drahocenný čas, raději si vymyslíme nějakou výmluvu, nějakou „neodkladnou práci“.

Pane Ježíši, dej, ať nezanedbáváme skryté povinnosti kvůli pracím, jejichž výsledek je lépe vidět.

V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

3. ZASTAVENÍ

Bratr Jan Rode přijímá smrt před branou kostela.

V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Řekli bychom, že bratr Jan, zahradník a pomocný kostelník, nedělal žádnou důležitou práci. Ale ten, kdo dokáže i sebemenší věci dělat pro Pána a s radostí, ten nepotřebuje dělat žádné „velké věci“.

Nebýváme někdy uražení, když nás všichni neobdivují, a raději proto neděláme nic?

Pane Ježíši, dej, abychom jako bratr Jan dokázali přijímat život tak, jak nám ho nabízíš, a zase Ti ho ve svůj čas odevzdat.

V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

4. ZASTAVENÍ

Stařičký bratr Kryštof Zeld, starší kuchař, umírá v přízemní chodbě.

V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Dobyvatelé kláštera rozbíjeli bránu. Bratr Kryštof rány jejich seker buď neslyšel, nebo jim nevěnoval pozornost: konal své každodenní povinnosti. Ale ani jeho služebná práce, ani bílé vlasy a věkem sehnutá postava nezastavily zuřivost davu.

Dokážeme se my vždy ke starým lidem chovat ohleduplně, snažíme se postarat se o ně v jejich nemohoucnosti?

Pane Ježíši, dej, abychom dokázali prokazovat úctu starým osobám i jejich životní moudrosti a nezraňovali je svou netrpělivostí.

V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

5. ZASTAVENÍ

Klerik Klement umírá v refektáři.

V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

To, že se mladý bratr Klement zasvětil Bohu a klidně se věnoval své práci, vytrvale, bez ohledu na nebezpečí, plně odevzdán do Boží milosti, to jistě není samozřejmé. Kolik tiché vnitřní síly nám ukazuje a jak dobře ho připravili jeho vychovatelé.

Nalezli bychom v sobě také tolik opravdovosti a dokážeme k tomu připravovat druhé?

Pane Ježíši, dej, ať toužíme po Boží milosti a láskyplné moudrosti my sami, naše děti i mládež, rodiče i vychovatelé.

V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

6. ZASTAVENÍ

Bratr Jeroným z Arese kleká před sochou Panny Marie a tam přijímá smrt.

V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Už nebylo pochyb o úmyslech útočníků. Hluk davu a třesk zbraní se draly po schodech. Bratr Jeroným nekřičel, neutíkal, nebojoval. Poklekl u oltáře Panny Marie Pomocné a v modlitbě poručil svou duši Bohu.

Dokážeme se také zcela a bez výhrad odevzdat do Boží vůle, nebo jsou naše modlitby jen slova?

Dobrá Matko, pod Tvou ochranu se utíkáme, přimlouvej se za nás u svého Syna.

V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

7. ZASTAVENÍ

Almužník Otec Šimon je zabit na nemocničním lůžku.

V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Otec Šimon, před třemi dny pobodaný dýkou z rozmaru jakéhosi šlechtice, si jistě připomínal napomenutí svatého Otce Františka nemocným bratřím: ať jsou skromní a trpěliví. Útočníci nedbali na nic a raněného kněze ubodali k smrti.

Dokážeme být v nemoci trpěliví? Netrápíme zbytečně své ošetřovatele?

A pečujeme o své nemocné opravdu s láskou?

Pane, dej, ať i my si zasloužíme, abys nám jednou mohl říci: „Byl jsem nemocný a navštívili jste mne“.

V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

8. ZASTAVENÍ

Smrt Otce Bedřicha Bachsteina, vikáře konventu, na půdě kostela.

V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Otec Bedřich tiše odvedl zbylé bratry pod střechu kostela. Byl český kazatel, dobře znal náladu ve městě a věděl, že zmanipulovaný dav už nic nezastaví. Útočníci nedbali na jeho smírná slova, zabili ho a otvorem v klenbě shodili dolů.

Jak snadno lidé přestávají myslet a jednat sami za sebe.

Nestává se nám také, že hlukem davu překřikujeme své svědomí?

Pane Ježíši, smiluj se nad nevědomostí naší doby.

V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

9. ZASTAVENÍ

Smrt mladšího kuchaře, bratra Emanuela

V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Dav už nezajímalo nic než zabíjení. Nikdo se nestaral, jestli jsou v klášteře ukryti pasovští. Zbraně útočníků probodaly bratra Emanuela a jejich ruce ho prohodily otvorem v klenbě hluboko dolů na kostelní dlažbu.

Jak snadno ztrácí cenu člověk, život, příroda, krása …

Nestává se nám také, že bychom při svém rozhodování nechávali rozum a pravdu stranou?

Pane Ježíši, vzbuď v nás znovu úctu k důstojnosti života, zachraň nás před sebezničením.

V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

10. ZASTAVENÍ

Smrt bratra Jana, novice, kandidáta teologie

V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Jak silné bylo asi povolání bratra Jana, když vstoupil do kláštera v tak těžké době. Kostel i dům se sotva pozvedaly z ruin, bratří rozdílných názorů, národností i temperamentů své společenství teprve vytvářeli. Teď je všechny spojila smrt. I mrtvé tělo bratra Jana padalo do hlubiny.

Dokážeme slyšet volání Boží milosti? Nedáváme přednost klidu a pohodlí?

Bezstarostnému čekání, až ostatní vyřeší potíže?

Pane Ježíši, zapal v nás oheň své lásky.

V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

11. ZASTAVENÍ

Umírá další novic, bratr Antonín, pomocník v kuchyni.

V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Bratr Antonín byl na samém začátku řeholního života. Teprve se seznamoval s jeho podstatou, s významem slibů chudoby, čistoty a poslušnosti a už ho Pán uznal za hodna přijmout korunu mučednictví.

Dokážeme plně využívat všechna období svého života? Nestává se nám, že bychom nechávali dny svého života míjet v planém upínání k budoucnosti?

Pane, dej, ať stále znovu začínáme, ať stále znovu v sobě obnovujeme své křestní předsevzetí.

V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

12. ZASTAVENÍ

Smrt bratra Kašpara Daveria, podjáhna.

V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Poslední tři bratři čekali na svou smrt přes tři hodiny, schoulení v kostelní věžičce. To jediné, co jim zbylo, co tišilo jejich strach a čím se mohli v chladném počasí zahřát, byla modlitba, plná důvěry v Boží lásku.

Pamatujeme vždy na to, že modlitba často zmůže více než horečná činnost, nebo řečeno lépe: že jakákoliv činnost má smysl jen tehdy, je-li zároveň modlitbou?

Pane Ježíši, dej, ať naplněni důvěrou v Boží prozřetelnost hledáme nejprve Nebeské království.

V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

13. ZASTAVENÍ

Smrt bratra Jakuba, minoristy.

V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Když bratr Jakub přemáhal svůj strach, svou přirozenost, a blížila se chvíle, která měla proměnit jeho utrpení ve věčnou radost, vzpomínal možná na našeho Pána a Jeho první slova, když za nás na Kříži proléval krev: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“

Odpouštění nebývá vždy snadné, ale pamatujeme na to, že neodpustíme-li, ani nám nebude odpuštěno?

Pane Ježíši, dej, ať se i my naučíme jednat tak, jak jsi nám ukázal.

V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.

14. ZASTAVENÍ

Smrt bratra Jana Didaka, krejčího.

V: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
O: neboť svým Křížem jsi vykoupil svět.

Dokonáno jest. Žádný z bratří, přítomných v konventu, nežije. Jejich probodaná, posekaná, zbitá a prostřílená těla leží nepohřbena, nahá poházena kolem kláštera, v jejich hábitech poskakují v šíleném reji po okolních krčmách opilí vrazi.

Teď se jeden před druhým chvástá, za pár dnů se začnou navzájem obviňovat, někteří se budou snad i stydět. Někteří budou souzeni a někteří propadnou katu.

A za čas veřejné soudy skončí, škody se opraví, ukradené věci se nahradí, noví bratři osídlí konvent. Ale až na věčnosti se ukáže, kdo byl oslaven, komu bylo pro jeho upřímnou lítost odpuštěno a kdo pro svou zatvrzelost skončil ve tmě.

Pane Ježíši, dej, ať činíme pokání a věříme evangeliu.

V: Ukřižovaný Ježíši Kriste,
O: smiluj se nad námi.