VIDEO: Svatá hodina v Getsemanské zahradě

Každý rok si bratři františkáni společně s ostatními věřícími a poutníky připomínají v Getsemanské zahradě hodinu, kdy se Pán potil krví. Video nám nechá nahlédnout do hlubokého významu této události.

TIP: Přímý přenos letošní modlitby Svaté hodiny z Getsemanské zahrady je možné sledovat na Zelený čtvrtek  ve 20.00 skrze Televizi Noe (česky) nebo online přenos františkánů (anglicky).

VIDEO: Hluboký význam slavení Svaté hodiny

Český překlad videa:

P. Diego dalla Gassa, poustevna v Getsemanské zahradě:

Jsme v Getsemanech, na místě drahém Ježíši, kam často chodíval se svými učedníky, kde s nimi žil v blízkosti. Na místě, kde také prožil svou Hodinu.

A právě zde, na této usedlosti nazývané Getsemany, slavíme Svatou hodinu. Kde má ale původ to, co slavíme?

Vraťme se k tomu, co se zde odehrálo v onu noc…

Počátek leží v posledních chvílích Ježíšova života, které zde strávil se svými učedníky. K lepšímu pochopení použiji přirovnání: my zde nyní vidíme mnoho postavených budov nad zemí, ale jistým způsobem se musíme vrátit k zemi, abychom všemu lépe porozuměli. Svatou hodinu musíme prožít tak, jako ji prožil Ježíš. Abychom pochopili to, co slavíme, musíme se vrátit k jeho Hodině.

Musíme se vrátit k naslouchání evangeliím. K tomu, co se zde odehrálo onu noc, pod tímtéž měsícem, na této usedlosti nazývané Getsemany, neboli lis na olivy, lis hojnosti.

Evangelia vypráví ve velmi zhuštěné podobě o oné noci, kdy zdejší olivovíky byly svědky toho, jak se Mistr potil krví.

A právě zde, v tomto údolí naproti Jeruzalému, vypráví evangelia o všem s velkou intenzitou. Co vlastně říkají? Vypráví o Poslední večeři, o předpovědi Ježíše, že ho Petr zapře; vyprávějí o jeho cestě na zdejší usedlost a o Ježíšově modlitbě v agónii, po níž následovala zrada a zajetí.

Ježíš prožívá noc, boj, modlitbu, touhu a darování sebe sama. Jsou to všechno věci, které popisují, jak se Ježíš blíží ke své Hodině. V ní vyjadřuje svou silnou touhu: zůstaňte zde a modlete se se mnou.

Jedině tak dokážeme pochopit, že to, co tehdy žádal po svých učednících, žádá po nás i dnes.

Háže na skálu okvětní lístky červených růží, které symbolizují kapky krve

V průhěbu dějin slavili lidé Svatou hodinu různými způsoby, ale v míře, v jaké se křesťané postavili před evangelium a četli o tomto tajemství lásky, které se zde odehrálo, prožívali Svatou hodinu.

A postupně se z ní stalo to, co dnes známe a prožíváme v noci o Zeleném čvrtku.

Co se zde tedy odehrává, když se na Zelený čtvrtek schází celá komunita, aby prožila tyto dramatické chvíle a tajemství lásky, kterou nám Ježíš projevil?

Kustod (=představený) se společně s celebranty odebere do posvátné zahrady. Jáhen vyzve všechny přítomné, aby bděli spolu s Kristem v Getsemanské zahradě. Kustod se pak s celebranty pomalu odebírá ke skále, v bazilice, která byla svědkem události, při níž se Mistr potil krví. V dramatickém a tichém okamžiku se položí tváří na zem. Zde je skrze liturgii a slavnostní liturgická znamení vyjádřeno ono tajemství lásky.

Kustod háže na skálu okvětní lístky červených růží, které symbolizují kapky krve, jež spadly na tuto skálu.

Pak se odebere k sedes, kde zahájí četbu evangelií, jež vypráví o posledních chvílích Ježíše zde v Getsemanské zahradě.

Tato evangelia jsou čtena v různých jazycích, slavnostně, dokonce jsou i zpívána. V různých jazycích, protože všichni musí porozumět tajemství utrpení.

Na tomto místě, kde se biblické události odehrály, společenství křesťanů naslouchá a nově přijímá ono tajemství lásky. Četbu prolínají žalmy.

Co se zde vypráví? Vypráví se o předpovědi Petrova zapření, o Ježíšově modlitbě a jeho prosbě, potom o zatčení a útěku jeho učedníků.

Po ukončení vyprávění evangelií se vše zahrnuje do modlitby, která je pronášena různými jazyky. Toto všechno objímá tajemství lidství, protože je to právě zde, kde se Ježíš stal člověkem až do té největší hloubky, když vstoupil do temnoty.

V závěru toho, co nazýváme Svatou hodinou, doprovázíme Pána k místu zatčení a jdeme na místo, kde zakokrhal kohout. Celé společenství vyjde se svícemi s Getseman a prochází přitom údolím Kedronu.

Jedná se o tajemství lásky, kde Bůh ukazuje, jak moc nás skutečně miloval.

Chceme-li porozumět Svaté hodině, musíme se vrátit k Ježíšově Hodině. Proč? Křesťané, kteří zde ještě i dnes prožívají připomínku Getseman, čerpají ze stejného pramene.

Není nic zvláštního na tom, že během staletí se vše zformovalo do strukturované modlitby a sám Ježíš i skrze mystické zdroje žádá, aby se tato Svatá hodina slavila.Z jakého důvodu?

To nevíme, ale můžeme tušit, že se jedná o tajemství lásky, kde On ukazuje, jak nás skutečně miloval. Je to jakoby říkal: Podivej se, jak moc jsem tě miloval… miluji tě až k smrti.

ZŮSTAŇTE ZDE A BDĚTE SE MNOU.

(Mt 26,38)