Aleppo

Františkáni na celém světě zahajují spolu s dětmi modlitby za mír

Františkáni na celém světě zahajují spolu s dětmi modlitby za mír. K modlitbě zvou i všechny ostatní. Od první neděle adventní se mohou jednotlivé komunity a farnosti podle možností připojit k iniciativě „Děti se modlí za mír“, která proběhla i v Aleppu. V dopise k tomu vyzval generální ministr (představený) Michael Perry.  Dopis zveřejňujeme v plném znění.

Děti se modlí za mír: dopis generálního ministra a kustoda Svaté země

Všem bratrům Řádu menších bratří,
sestrám klariskám,
sestrám a bratrům Sekulárního františkánského řádu
a všem mužům a ženám dobré vůle.

„Varujte se, abyste nikým z těchto maličkých nepohrdali. Říkám vám: Jejich andělé v nebi stále hledí na tvář mého nebeského Otce..“ (Mt 18, 10)

Drazí bratři a sestry!

Pán vám dej svůj pokoj!

Jako Menší bratři jsme dlouhodobě znepokojeni situací, ve které žijí naší spolubratři společně s křesťany a celým obyvatelstvem v Sýrii. Není to tak dávno, co jsme vyzvali mezinárodní společenství, aby zvýšilo své úsilí o zastavení války a utrpení civilního obyvatelstva, a aby se vyvinulo veškeré úsilí k dosažení míru.

Nyní, na začátku adventu, doby, kdy nás Pán důrazně vyzývá k bdění a modlitbě, chceme předložit všem našim komunitám iniciativu „Děti se modlí za mír“, která vznikla z podnětu Církve v nouzi (Kirche in Not). Chceme se k ní jako Menší bratři připojit a zavést ji na mezinárodní úrovni s měsíční frekvencí. Jedná se o iniciativu, která pochází z vědomí, že Král vesmíru, Král pokoje, je pravým zdrojem veškerého míru. Připojila se k ní naše farnost sv. Františka v Aleppu, která je silně zkoušena tragédií války a také je silně ukotvena v naději na mír. Z Aleppa nyní ideálně vychází naše výzva k celému světu. Od adventu 2016 se chceme této iniciativě připojit jako Řád menších bratří, a navrhujeme to i všem našim komunitám, farnostem a nám svěřeným školám i všem společenstvím, které jsou nám nablízku. Vyzýváme také k jejímu šíření do dalších církevních a řeholních společenství a struktur, které se nachází na území, kde jako Menší bratři žijeme a působíme. Jsme přesvědčeni, že Pán vyslyší volání svých „maličkých“, a že modlitba „maličkých“ světa se stane příležitostí k zamyšlení a obrácení také pro ty „velké“.

Žádáme každou komunitu, aby věnovala mši svatou pro děti nebo mši svatou nejvíce navštěvovanou dětmi první neděli každého měsíce modlitbám za mír, podle místních možností. Je možné udělat to samé během slavení v oratoři anebo zapojit školy a snažit se, aby v těchto případech iniciativa proběhla v ekumenickém a mezináboženském duchu.

Pokud se jedná o komunitu, kde se neslaví mše pro děti, ani zde není pastorace v oratořích nebo na školách, je možné vykonat gesto během ranních chval nebo prvních nešpor v komunitě nebo při nějaké příležitosti vytvořené speciálně pro tuto iniciativu.

Zde jsou některé praktické návrhy, aby se sjednotila forma slavení této chvíle. Bereme si příklad ze slavení v Aleppu: po úvodním pozdravu kněze a uvedení do slavení ponesou některé děti zapálenou svíci, která bude položená blízko oltáře, na viditelné místo, zatímco všichni budou zpívat nebo recitovat františkánskou modlitbu za mír. Kromě toho budou zaměřeny na míru mnohé úmysly Modlitby věřících (přímluv), a to jak v srdcích lidí, v rodinách, tak i v Aleppu a na celém světě. Je dobré, když budou i zpěvy zaměřeny na téma míru.

Jestliže proběhne modlitba mimo eucharistické slavení, je možné vždy přizpůsobit slavení a zachovat gesto zapálení svíčky, františkánskou modlitby za mír a zpěvy o míru (a vždy vysvětlit dětem, že se tuto modlitbu modlíme ve společenství se všemi dětmi na celém světě za mír v Sýrii, především v Aleppu, a za mír na celém světě).

Františkánská modlitba za mír

Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje:
abych přinášel
lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužil
po útěše, ale těšil,
po porozumění, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.
Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.

Prosíme ty, kdo se připojí n této naší iniciativě, aby to uvedli na příslušnou facebookovou stránku https://www.facebook.com/st.francis.parish.aleppo/.

Bůh ať žehná každému úsilí o mír a vyslyší volání a modlitbu svých maličkých.

Bratrsky

Fr. Michael A. Perry OFM
Generální ministr

Fr. Francesco Patton OFM
Kustod Svaté země

(foto: děti v Aleppu a františkánský br. Firas OFM)


VIDEO: Děti z Aleppa vyzývají k míru