Papež František píše dětem z Aleppa

Na Nový rok ráno obdržela naše farnost sv. Františka v syrském Aleppu dopis, který adresuje papež František zdejším dětem. Právě díky modlitbě dětí z Aleppa se nyní pravidelně modlí nejmenší po celém světě za mír na světě, především v Sýrii.

Dopis přečetl farníkům při mši svaté františkánský kněz P. Ibrahim Alsabagh. „Kdo nám byl v těchto pěti letech a i nadále je tak velmi nablízku? Kdo se zajímá o naši situaci? Kdo se za nás neustále modlí? Kdo mluví k celému světu o Aleppu a Sýrii?“ ptal se kněz dětí. Ty odpověděly, že tímto drahým člověkem je papež František.

Díky Aleppu a výzvě františkánů se do celého světa rozšířila iniciativa „Děti se modlí za mír“. Každou první neděli v měsíci, nejlépe při dětských mších svatých, přináší děti v mnoha chrámech svíčky a modlí se známou modlitbu připisovanou sv. Františkovi z Assisi: „Učiň mě, Pane, nástrojem svého pokoje“ (celá zpráva zde). V poslední den roku také faráři z Aleppa poslali dopis papeži Františkovi.

Letošní vánoční mše svatá v Aleppu poprvé po pěti letech proběhla bez bombardování a střelby. Zdejší duchovní jsou přesvědčeni, že je to ovoce modlitby tolika dětí z celého světa.

Za mír ve světě, zejména na Blízkém východě a v Aleppu, se také na výzvu České biskupské konference modlily české a moravské farnosti.

Dopis papeže Františka v arabštině
Foto: Dopis papeže Františka v arabštině

Modlitba a požehnání papeže Františka

Vatikán, 31. prosince 2016

Moje milované děti,

Mír v Kristu vykupiteli!

Vím, že se sejdete v první neděli vánočního období, 1. ledna 2017, ke slavení eucharistie za mír.  Rád se k vám připojuji v modlitbě k Dítěti z jesliček, Králi Pokoje, a prosím je, aby se znovu narodil v srdcích a domech, aby obvázal krvácející rány, uzdravil trpící těla i duše, daroval sílu a naději smutným srdcím. 

Ať udělí svůj pokoj, který převyšuje veškeré chápání, vaší zemi, vašemu městu Aleppu a celému světu.

Pouze Ježíš může proměnit zbraně v nástroje míru a zkázonosné dunění ve zvuk stavby, bolestné zkušenosti proměnit v místa síly a naděje, násilné a bolestné zkoušky v povzbuzení k usmíření a uzdravení.

Úpěnlivě prosíme Dítě z jesliček, aby se narodilo ve zraněné zemi Východu, a žádáme je, aby odzbrojilo – zbraní své lásky – všechny zbraně odvety a nenávisti a povzbudil všechny lidi dobré vůle, aby se vážně a opravdově zasazovali za vytvoření bezpečnějšího, bratrštějšího a solidárnějšího světa.

Moje milované děti,

jsem vám nablízku svou přítomností i neustálou modlitbou za vás a za vaši milovanou zemi. Buďte si jisty, že všemohoucí Bůh je schopen nechat povstat z těchto krutých ran fontány pozitivní energie, aby se tak zahájila cesta k stavění a obnovování, nápravě a smíření.

Pán ať vás všechny chrání a uchová všechny vaše drahé, na přímluvu Panny Marie a všech svatých.

Krásný svátek!

Uděluji vám, vaší farnosti a všem dětem z celého světa své apoštolské požehnání.

František