Inspirace ke Dni modliteb za péči o stvoření

První zářijový den je díky papeži Františkovi Dnem modliteb za péči o stvoření. Nabízíme proto dvě hluboké modlitby: Píseň bratra Slunce Františka z Assisi a jeden z textů, kterými papež uzavírá svou encykliku Laudato Si‘.

Světec z Assisi složil Chvalozpěv stvoření, jak se také sluneční píseň nazývá, uprostřed velkých bolestí a po setkání s Bohem. Více než šedesát dní byl upoután na lůžko v chatrči poblíž kostelíka svatého Damiána. Kvůli nemoci očí nesnesl denní světlo ani světlo ohně.

V noci k němu však promluvil Bůh a slíbil mu věčný život. František se ráno obrátil k bratřím se slovy: „Za živa ujistil mne, nehodného sluhu, svým královstvím. Proto teď složím k jeho chvále, k naší útěše a k povzbuzení bližních novou píseň. Budou to Chvály Hospodinovy za stvořené věci, kterých denně užíváme a bez kterých nemůžeme být živi; kterými však lidské pokolení i velmi uráží Tvůrce a svého Pána. Stále jsme nevděční a zapomínáme na tak velké milosti a dobrodiní, protože nechválíme Hospodina, Stvořitele a dárce všeho dobra, jak toho zasluhuje.“

František vidí ve stvoření především Boží dar. Člověk není majitelem přírody, nýbrž někým, kdo je obdarovaný. Nemůže zde uplatňovat logiku moci, vykořisťování a vlastnění, spíše k přírodě chová postoj úcty.

Františkův pohled jde však ještě hlouběji. Jak říká v modlitbě, stvoření je „obrazem Nejvyššího“, Stvořitele. Skrze ně poznáváme Boha, jeho dobrotu, štědrost. Vzduch, oheň vítr nebo voda jsou tak spíše „bratrem a sestrou“ než věcí určenou k ovládnutí.

V chvalozpěvu mluví světec z Assisi i o odpuštění, nemoci a sjednocení s Bohem. On sám prošel dlouhou cestu, která ho vedla přes smíření s lidmi, smíření s chudými a malomocnými, jichž se před obrácením štítil, a smíření s Bohem.

Lidské srdce, lidé, chudí a příroda tak zůstanou propojené, jak často poukazuje i papež František. Péči o životní prostředí není možné oddělit od péče o chudé i o člověka jako takového. A opačně, když se věnujeme našemu srdci, nezapomínejme také na starost o potřebné a o stvořený svět.

Chvalozpěv stvoření (Píseň bratra Slunce)

Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě bud’ chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.

Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.

Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory.

Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.

Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc,
a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám
a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.

Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku
a snášejí nemoci a soužení.

Blaženi ti, kdo je snesou v pokoji, neboť ty,
Nejvyšší, dáš jim korunu.

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.

Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších.

Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí,
neboť druhá smrt jim neublíží.

Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu
a služte mu s velikou pokorou.

Modlitba za naši Zemi od papeže Františka

Všemohoucí Bože, 
přítomný v celém vesmíru 
i v tom nejmenším ze svých tvorů, 
ty zahrnuješ svojí něhou 
všechno, co existuje, 
vlej nám sílu své lásky, 
abychom pečovali 
o život a krásu. 
Zaplav nás pokojem, 
abychom žili jako bratři a sestry 
a nikomu neškodili. 
Bože chudých, pomáhej nám 
vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země, 
kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu. 
Uzdrav náš život, 
abychom chránili svět a nedrancovali ho, 
abychom rozsévali krásu, a ne znečištění a zkázu. 
Dotkni se srdcí těch, 
kdo hledají pouze výhody na úkor chudých země. 
Nauč nás objevovat hodnotu každé věci, 
s úžasem kontemplovat a uznávat, 
že jsme na své cestě k tvému nekonečnému světlu 
hluboce sjednoceni se všemi tvory. 
Děkujeme ti, že jsi s námi po všechny dny. 
Prosíme tě, posiluj nás 
v našem úsilí o spravedlnost, lásku a mír.