Františkánské zpytování svědomí z La Verny

Svátost smíření je darem, obnovuje náš vztah k Bohu, očišťuje, vlévá nám nový Boží život a pokoj. Je to jeden z hlavních způsobů přípravy na Velikonoce.

Jako pomůcku nabízíme františkánské zpytování svědomí, které vydali naši bratři na La Verně, místě, kdy sv. František přijal stigmata.

„Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou duší a celou svou silou.“

Milovat Boha znamená hledat ho a poznávat ho více, radovat se z jeho přítomnosti v modlitbě, meditaci, tichu, slavit společně s bratry a sestrami, se kterými kráčím po společné cestě víry.

Bůh nade vše

 • Nakolik počítám s Bohem při svých rozhodováních, v tom, co prožívám?
 • Kam investuji svou energii, touhy, pocity, do čeho vkládám své jistoty?
 • Jsou v mém životě důležitější věci než Bůh?
 • Obracím se ve své nejistotě k věštcům,  okultistům, mágům, léčitelům? Jsem pověrčivý/-á?

Modlitba: dialog a intimita s Bohem

 • Modlím se jen, abych z toho něco měl/-a?
 • Modlím se denně?
 • Modlím se mechanicky? Uvědomuji si, že mluvím s živou Osobou, která mi naslouchá?
 • Jestliže je modlitba dialog, naslouchám někdy, co mi Bůh říká?
 • Přemýšlel/a jsem někdy o tom, co Bůh po mně žádá, nebo jen chci, aby On plnil moji vůli, moje přání?
 • V modlitbě Boha jen o něco prosím, nebo mu umím i denně děkovat, chválit ho?
 • Chodím v neděli na mši?

Bůh milovaný, kterého hlásám a o kterém svědčím

 • Mám úctu k Bohu, jeho jménu a ke skutečnostem, ve kterých je skrytě přítomen: ke svatým, k církvi, ke kněžím a služebníkům církve, k Božímu lidu?
 • Beru Boží jméno nadarmo? Vyprávím vtipy nebo věci, které uráží vztah k Bohu?
 • Myslím někdy na to, že svým příkladem mám svědčit o Bohu jako jeho učedník?
 • Vystupuji jako křesťan, nebo to před druhými skrývám? Proč?
 • Cítím se členem církve, naslouchám služebníkům církve, toužím se podílet na jejím utváření, nebo se k ní stavím jako někdo cizí, nepřítomný, který je jen v opozici?

„Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“

Milovat tak, jak nás miluje Bůh, je výzva, kterou Bůh dává nám, lidem. Člověk je vzácný a svatý. Není územím určeným k dobývání, nemohu ho/ji vlastnit, nemůžu ho jen „používat“, pošlapávat a ponižovat, nemohu mu odejmout to, co potřebuje k životu.

Nestačí jen druhému neškodit. Bůh od nás chce, abychom druhého milovali. Znamená to jít druhému naproti a nečekat jen, až se on k nám přiblíží.

Rodina: místo růstu a života

 • Mám úctu k rodičům?
 • Je někdo v rodině, s kým nemluvím? Jsou tyto rozhovory v rodině povrchní, nebo vyjadřují i hlubší emoce, touhy, potřeby?
 • Pomáhám rodině v těžkostech, všímám si jejich potřeb, i těch nevyslovených? Vnímám a respektuji jejich pocity?
 • Pomáhá mé chování i má slova vytvářet v rodině dobrou atmosféru? Snažím se být konstruktivním přínosem, nebo jsem nepřítomný, hněvivý či stále v opozici?

Pro rodiče

 • Nejlepší vyučování pro děti v rodině je harmonie mezi manželi, láska, zodpovědnost, dialog, spolupráce. To děti očekávají a touží to zažívat. Jak to žiji?
 • Manželství je místo, kde mohu růst ve svém lidství jako osoba i jako křesťan. Snažím se o to den za dnem, krok za krokem, nebo se nechávám unášet vírem událostí a stagnací?
 • Jak vychovávám děti? Umím je milovat, naslouchat jim, vést je, napravovat je, nebo se starám jen o jejich materiální a tělesný život a utíkám ze své zodpovědnosti?

Sexualita: cesta ke společenství

 • Sexualita je integrální součástí naší osobnosti, zásadním prvkem vztahů a zdrojem naší osobní identity. Bůh ji chtěl a zamýšlel a církev Boží plán opatruje a ohlašuje. Snažil jsem se hledat, poznávat a přijímat tento Boží plán a žít ho, nebo se vezu s proudem okolo mě?
 • Pornografie, prostituce apod. dělají z lidí a intimity zboží a vulgární věc: jak se chovám já?
 • Užívání sexuality mimo manželství narušuje Boží plán s námi a naší sexualitou. Mám mimomanželské vztahy? Jak žiji mé chození s partnerem/partnerkou v tomto ohledu?
 • Jsem věrný/-á?
 • Jak prožívám svou afektivitu, svůj emoční život?
 • Pro manžele: Používám antikoncepci?

Materiální věci: ve službě člověku

 • Bůh říká: nebudeš krást. Snažím se nepřivlastňovat si věci druhých, neobral jsem někoho?
 • Jsem poctivý? Respektuji státní zákony? Pokud jsem zaměstnavatel: jsem spravedlivý při placení zaměstnancům? Jak se k nim chovám? Pokud jsem zaměstnanec: pracuji s nasazením, poctivě a profesionálně?
 • Kolik pro mě znamenají peníze a materiální věci?
 • Jestli vyžiji s tím, co mám, spokojím se s tím, nebo obětuji svůj čas a život jen vydělávání peněz? Závidím?
 • Hazardní hry a sázení: co pro mě znamenají a kolik utratím?
 • „Nadbytek, který má bohatý, je životní nutnost pro chudého.“ Ukazovat rád své bohatství, mrhat peníze za nadbytečné věci, dovolit si jakýkoliv luxus není chováním podle evangelia. Jak se v tomto ohledu chovám?
 • Umím se dělit s potřebnými?
 • Ničil jsem věci druhých nebo věci společné?

Život: něco svatého, co mi Bůh svěřuje

 • Ohrozil jsem život a zdraví své nebo svého bližního? Jak se chovám za volantem? Dělám nebezpečné sporty? Riskuji příliš? Jestliže je mi v mé profesi svěřen život druhých, neberu to na lehkou váhu?
 • Užíval jsem drogy, opíjel jsem se, netrávil jsem příliš času na počítačových hrách, mobilu, sociálních sítích?
 • Přál jsem si něčí smrt? Proklínal jsem někoho?
 • Potrat je zločin proti životu slabé a nevinné osoby: byla jsem na potratu? Nabádal/a jsem někoho nebo někomu radil/-a, aby na potrat šel? Proč? Schvaloval jsem eutanazii?

Žít ve společenství

 • Křesťan je syn/dcera světla: nelhal jsem? Uzpůsobuji si pravdu ve svůj prospěch?
 • Nenávist a zášť jsou opakem lásky: umím odpouštět nebo se o to aspoň snažím? Přál jsem si pomstu?
 • Jazyk zraňuje více než meč: jak mluvím o bližním? Mluvil jsem pravdivě o politicích, představitelích církve? Modlil jsem se také za ty, kteří pro mě představují nějakou těžkost?
 • Jsem agresivní ve slovech, skutcích, postojích? Mluvil jsem urážlivě? Dokáži ve všech lidech vidět Bohem milovaného člověka, i když třeba nesouhlasím s jejich chováním či názory?
 • Kolik pro mě znamená kariéra? Jak vykonávám autoritu vůči svěřeným lidem?
 • Myslím si, že mám vždycky pravdu? Umím naslouchat tomu, kdo je vedle mě?
 • Umím ocenit lidi, se kterými žiji a pracuji? Jsem pyšný?