Rozhovor s novým představeným františkánů ve Svaté zemi

Jak žijí křesťané ve Svaté zemi? Jaký význam pro ně mají poutníci z celého světa? Jaké je poslání františkánů na Blízkém východě? Na tyto otázky odpovídá br. Francesco Patton, který byl zvolen za představeného františkánů ve Svaté zemi. Rozhovor publikoval Vatikánský rozhlas.

Jak jste přijal toto jmenování novým kustodem?

S překvapením a také s bázní a chvěním. Vím, že se jedná o komplexní a delikátní realitu, která je důležitá pro řád i pro celou církev.

Co vás zvlášť spojuje se Svatou zemí?

Můj vztah je vztah františkána. František miloval tuto zemi a odebral se tam jako poutník. Můj vztah vznikl také skrze bratry, kteří mi o zemi mluvili, bratry, které jsem poznal, kteří tam žili a dali svůj život jak do služby na poutních místech, tak do služby výuky a vědeckého bádání. To je další rys Kustodie Svaté země, který se uskutečňuje skrze fakultu biblické archeologie, Františkánské biblické studium. K tomu je třeba přičíst archeologické výzkumy, které v těchto posledních staletích vykonávali bratři ve Svaté zemi. Díky tomuto nasazení byla obnovena zásadní místa jako Kafarnaum, Petrův dům a mnoho dalších. I to je součástí naší historie. I to je součástí úsilí samotné Kustodie.

Dříve než začnete toto důležité poslání: je něco, co chcete říci křesťanským komunitám ve Svaté zemi?

Křesťanským komunitám ve Svaté zemi bych řekl, že přicházím s pokorou a po špičkách. Přicházím a mám v srdci velkou lásku k této zemi. Prosím také, abych byl přijal a aby mi pomohli vykonávat službu pro dobro lidí, kteří zde žijí a pro dobro lidí, kteří sem jezdí kvůli studiu, poutím i jednoduše ze zvědavosti ve vztahu k těmto místům. Ale to, co žádám, je, abych byl přijal jako bratr.

Jako bratr, který nese důležité jméno, Františkovo. S odkazem na zakladatele františkánů, ale i na současného papeže…

Oba nosí stejné jméno. Také já se tak jmenuji. Víme, že toto jméno znamená také namáhavou snahu stavět mosty, budovat dialog, vytvářet mír. Františkánský pozdrav je: „Pán ať vám dá svůj pokoj!“ Myslím, že to není jen pozdrav, ale také životní program.

Zakladatel františkánů, svatý František z Assisi, se na začátku 13. století odebral na Blízký východ, na místa, která svědčí o Božím zjevení. Místa se dnes hodně změnila, ale láska ke Kristu chudému a ukřižovanému nadále osvěcuje tuto zmučenou zemi, plnou naděje pro lidstvo. Jaké máte naděje?

Mám naději, že tam budu moci žít stylem sv. Františka. Víme, že když šel v roce 1219 do Svaté země, dokázal zde žít realitu setkávání. Věřím, jak často říká papež František, že toto je země, kde je důležité stavět mosty. Potom, samozřejmě, pro nás to má zcela zvláštní význam, neboť se jedná o zemi, kde se uskutečnilo Vtělení, kde se završilo Umučení, smrt a vzkříšení Pána Ježíše. Pro nás to tedy znamená, troufám si říci, dotýkat se těla naší víry.

Jaké jsou charakteristické rysy důležité a cenné přítomnosti františkánů ve Svaté zemi?

Charakteristické rysy jsou péče o poutní místa, tedy o místa pojená s biblickou přítomností i se životem samotného Ježíše: místa, na kterých on žil, kázal a kde pak zemřel a vstal z mrtvých. Kustodie Svaté země je samozřejmě přítomná v širší oblasti na Blízkém východě, protože obsahuje také Sýrii, Jordánsko, Egypt či Libanon. Je přítomná také na Rhodu a Kypru. Jedná se tedy o přítomnost tak trochu na celém Blízkém východě. Je to přítomnost pastorační, náboženská a duchovní. Víme však, že jednáme s konkrétními lidmi, a proto se musí v této chvíli jednat i o přítomnost smíření a míru.

Milovat tedy kameny, které připomínají Ježíše, ale i „živé kameny“, křesťanská společenství v této zemi…

Jistě. Nemůžete milovat kameny, které připomínají tajemství Vtělení, a nemilovat lidi, v nichž tajemství Vtělení také pokračuje. Víme, že Kustodie Svaté země má také pastorační význam v péči o křesťany latinského ritu, kteří žijí ve Svaté zemi, a má také sociální význam skrze přítomnost ve školách, ve vzdělávání apod. Nejedná se tedy jen o duchovní přítomnost, nýbrž také o spiritualitu, která se vtělila.

Svatá země je také zemí poutí. Mohou být právě poutě, tyto cesty víry, hlavními nástroji, kterými se podpoří mír?

Poutě jsou klíčovým nástrojem, který podporuje křesťanskou přítomnost ve Svaté zemi. Díky poutím totiž mají zdejší křesťané práci a mohou žít důstojným životem. Díky poutím může také člověk poznat zdejší život, tuto zemi, lidi, kteří zde žijí, a zajistit, aby poutníci nemilovali jen zdejší místa, ale také lidi. Samozřejmě poutě jsou především zkušenostmi víry, protože skrze ně člověk vstupuje do vztahu s našimi dějinami a s místy naší spásy.

Jak je propojeno poslání střežit Svatou zemi a úsilí o mír a smíření?

Myslím, že se to propojuje mnoha způsoby skrze každodenní kontakty s lidmi a mezi lidmi navzájem. Propojuje se to také prostřednictvím životního stylu na těchto místech. Propojuje se to v oblasti vzdělávání: školy jsou místem setkávání dětí a mladých lidí různého etnického a náboženského původu. Uskutečňuje se to především skrze životní styl v dialogu a smíření.