Křížová cesta nejen pro mladé

Nejen pro postní dobu nabízíme modlitbu křížové cesty, která vznikla pro františkánské duchovní obnovy na Velehradě, jež pořádáme se sestrami františkánkami.

Křížová cesta je také ke stažení jako pdf k tisku:

Úvodní modlitba

Ježíši, toužím po tom, aby se naše cesty opět sešly. Chci tě potkat, chci se zahledět do tvých očí a přijmout do svého života tvé slovo, tvou uzdravující blízkost. Amen.

1. zastavení: Ježíš je odsouzen

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní?“ (Řím 8,32)

Ježíši, jsi vydán lidem do rukou: Jidáš tě vydává stráži, stráž veleradě, velerada Pilátovi, Pilát vojákům. Především však jsi to ty sám, kdo se vydává pro nás. Chceš, abych se mohl už navždy radovat z tvé blízkosti. Jsi ten největší dar, jaký kdy mohu v životě dostat. Děkuji ti.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

2. zastavení: Ježíš přijímá kříž

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.“ (Iz 53,4-5)

Ježíši, ty jsi lékař. Ty nechceš smrt těch, kdo jsou zranění, nýbrž jejich uzdravení. Nyní přijímáš kříž a dotýkáš se nemocí naší duše, hříchů. Bereš je na sebe. Prosím, vezmi si ode mě všechno, co mě od tebe vzdaluje.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

3. zastavení: Ježíš padá pod křížem poprvé

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě!“ (Mk 8,34)

Ježíši, ty ve svém kříži objímáš zrovna to, co se mi nejvíc protiví: těžkosti, bolest a utrpení. Odevzdávám ti všechno, co mě vyčerpává, ale nejde to jednoduše odhodit. Proměň všechno v pramen požehnání. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

4. zastavení: Ježíš se potkává se svou matkou

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka.“ (Mk 3,35)

Ježíši, chci zachytit ten pohled hlubokého porozumění, který sis jistě mnohokrát vyměnil se svou matkou. A tak jako ona chci ti být i já stále nablízku a uchovávat tvá slova ve svém srdci.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

5. zastavení: Šimon pomáhá nést kříž

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole, přinutili, aby nesl kříž.“ (Mk 15,21)

Ježíši, ty ses rozhodl potřebovat člověka. Potřebuješ moje ruce, moje nohy, můj hlas, potřebuješ mě celého. Jsem pro tebe důležitý. Děkuji ti.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

6. zastavení: Veronika podává Ježíšovi roušku

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Tak i vy nyní máte zármutek. Ale zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat, a vaši radost vám nikdo nevezme.“ (Jan 16,22)

Pane, na své křížové cestě jsi opuštěný. A tu k tobě přistupuje žena a s láskou ti otírá tvář. Jako by ti ji poslal tvůj Otec, aby ti řekl: Neboj se, jsem tu stále s tebou. Dej prosím, ať i uprostřed mých temných zkoušek stále čerpám z vědomí, že jsi blízko.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

7. zastavení: Ježíš padá pod křížem podruhé

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„O Synu člověka je psáno, že musí mnoho trpět a být v opovržení.“ (Mk 9,12)

Ježíši, děkuji ti, že ani utrpení mě nemusí vzdalovat od tebe. Tobě svěřuji všechny své pády i slabosti a prosím tě, proměň je v požehnání.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

8. zastavení: Jeruzalémské ženy pláčou nad křížem

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět

„Zpovzdálí také přihlížely některé ženy…“ (Mk 15,40)

Ježíši, neštítíš se pohledů těch, kdo přihlížejí tvému utrpení, protože víš, že nade vším bdí milující pohled tvého otce. Uč i mne všechno prožívat pod jeho pohledem.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

9. zastavení: Ježíš padá pod křížem potřetí

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Syn člověka bud vydán lidem do rukou a zabijí ho…“ (Mk 9,31)

Ježíši, odevzdávám ti všechny své opakující se hříchy a závislosti. Prosím, pomoz mi vždy znovu vstát a jít s tebou dál.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

10. zastavení: Ježíš je svlečen ze šatů

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Rozdělili si jeho šaty: losováním o nich rozhodli, co si kdo má vzít.“ (Mk 15,24)

Ježíši, odevzdal jsi i to nejnutnější zcela cizím lidem. Já ti teď odevzdávám všechno, k čemu lne mé srdce. Prosím, upevni všechny vztahy, které mi pomáhají na cestě za tebou, a uvolni veškerá špatná pouta, která mě svazují s lidmi i s věcmi, ať poznám pravou svobodu Božího dítěte.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

11. zastavení: Ježíš je ukřižován

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za nás položil svůj život.“ (1 Jan 3,16)

Ježíši, na křížové cestě poznávám, jakou mám pro tebe cenu. Stojím ti za to, abys pro mě vydal to nejcennější. A abych o tvojí lásce nikdy nepochyboval, aby se mně neztratila v prchavých chvílích, nechal jsi ji přibít na dřevo. Do konce světa tak mohu vidět při pohledu na kříž, jak moc mě máš rád.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

12. zastavení: Ježíš na kříži umírá

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Ježíš vydal mocný hlas a vydechl naposledy.“ (Mk 15,37)

A nyní se ve chvíli ticha zahleďme na kříž, na to, co pro nás Ježíš vykonal.

(chvíle ticha)

Ježíši, tvůj mocný výkřik obsahuje všechny mé výkřiky bolesti. Obnov ve mně jistotu, že tvůj Otec o všem ví a všechno slyší. Kéž mi tvůj poslední výdech zároveň vdechne tvého Ducha.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

13. zastavení: Ježíš je sňat z kříže

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Josef z Arimatie koupil lněné plátno, sňal tělo a zavinul ho do plátna…“ (Mk 15,46)

Ježíši, zcela ses odevzdal do lidských rukou, abychom se my nebáli odevzdat do rukou Božích. Upevni ve mně jistotu, že tvé probodené ruce nesou i mě bezpečně do Otcovy náruče.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

14. zastavení: Ježíš je položen do hrobu

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

„Uložili tělo do hrobky, která byla vytesána ve skále, a před vchod do hrobky přivalili kámen.“ (Mk 15,46)

Ježíši, odevzdávám ti všechny své hroby, všechna svá zranění. Prosím, odvaluj svou božskou mocí všechny kameny, které stojí v cestě tvé milosti.

Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi.

Závěrečná modlitba

Ježíši, tvá blízkost mě posiluje a občerstvuje. Nechci se s tebou loučit a jít dál o samotě. Zůstávej se mnou na všech mých cestách. Uč mě žít pod milujícím pohledem Otce. Proměňuj svou milostí všechno, co se mi jeví jako překážka anebo nezdar, a učiň, ať je můj život v tvé blízkosti zdrojem povzbuzení a posily i pro ty, s nimiž se setkávám. Amen