Spiritualita / Františkánské prameny

Modlitby sv. Františka k trpícímu Kristu

Svatý František z Assisi byl po celý svůj řeholní život spojený s Ukřižovaným Kristem.

Číst dále….

Transitus sv. otce Františka

Svatý František z Assisi se rozloučil s tímto světem 3. října 1226 večer. Bylo mu tehdy čtyřicet pět let, z nichž dvacet let činil pokání a poslední dva roky nosil na rukou, na nohou a na boku rány Kristova umučení – stigmata.

Číst dále….

Františkánské prameny online

Představujeme vám online knihovnu pramenů františkánské spirituality.

Číst dále….

Příběh o prvním živém betlému sv. Františka

Se zvykem stavět o Vánocích jesličky je neodmyslitelně spojen sv. František. Z Assisi. Právě on byl v roce 1223 inspirován, aby zvláštním způsobem oslavil Narození Páně. V lese u městečka Greccio ve Střední Itálii sehrál to, co popisuje Lukáš ve svém evangeliu: narození Spasitele v jeskyni.

Číst dále….

Pohlížej do zrcadla, Krista. Z dopisu sv. Kláry sv. Anežce české

Dopisy sv. Kláry adresované sv. Anežce České jsou cenným pramenem spirituality assiské světice. Přinášíme úryvek ze čtvrtého listu, napsaného pravděpodobně v posledních měsících Klářina života. Je jakýmsi dopisem na rozloučenou své vyvolené dceři. Závěť, kterou světice zanechala „polovičce své duše“, ústí do vznešeného chvalozpěvu lásky a pohledu na Krista – zrcadlo – v jeho tajemství ponížení a slávy.

Číst dále….

Odpuštění z Assisi. Slavnost Porciunkuly – 2. srpna

Jedné noci roku 1216 byl František ponořen do modlitby a kontemplace v kostelíku Porciunkuli, když náhle kostelík zaplavilo velmi živé světlo a František spatřil nad oltářem Krista oděného světlem a po jeho pravici jeho Nejsvětější Matku, obklopené množstvím andělů.

Číst dále….

Počátky observantské větve františkánského řádu

Ve 14. století začala postupně – a ne bez obtíží a konfliktů – vznikat rozsáhlá reforma františkánského řádu. Její kořeny jsou starší, ale oficiální počátky jsou spjaty s komunitou v Broglianu a se jménem Paoluccio da Trinci. Historikové většinou považují za jakýsi pevný počáteční bod hnutí observance návštěvu generálního ministra Tommasa da Frignano ve Folignu v roce 1367, kdy dal Paolucciovi dovolení žít přísnějším životem v poustevně v Broglianu. Název observance se odvozuje od latinského slova observare, což znamená zachovávat. Šlo tedy v podstatě o návrat k přísnějšímu zachovávání řehole a ke způsobu života sv. Františka a počátků řádu, bratři žili především životem modlitby v poustevnách.

Číst dále….

Malý odkaz sv. Františka (1226)

Napiš, že všem svým bratřím žehnám, těm, kteří jsou nyní v řádu, i těm, kteří v něm budou až do konce světa.

Číst dále….

Požehnání bratru Lvovi

Pán ať ti žehná
a ať je tvou stráží.

Ať nad tebou rozjasní svou tvář
a smiluje se nad tebou.

Číst dále….

Odkaz sv. Františka (1226)

1. Pán dal mně, bratru Františkovi, abych takto začal dělat pokání: když jsem ještě vězel v hříších, zdálo se mi nesnesitelně hrozné, měl-li jsem se setkat s malomocnými. Proto sám Pán mě dovedl mezi ně a prokazoval jsem jim skutky milosrdenství. A když jsem od nich odcházel, pak to, co se mi zdálo hrozné, proměnilo se mi v radost pro duši i tělo. Potom jsem už dlouho neváhal a opustil jsem svět.

Číst dále….