Generální ministr nám píše k slavnosti sv. Václava

Generální ministr (tj. služebník) řádu františkánů píše naší provincii k slavnosti sv. Václava:

Bratru Jakubovi Františku Sadílkovi, provinčnímu ministrovi
všem bratřím Provincie svatého Václava v České Republice

Drazí bratři,
Pán vám dej svůj pokoj!

Ve dnech, kdy jsem se ocitl v nuceném ústraní kvůli Covidu, který jsem chytil, obracím se dnes v myšlenkách k vaší zemi, vaší církvi a vaší milované provincii v den jejího patrona, mučedníka svatého Václava.
V římském martyrologiu čtu, že svatý Václav, vévoda český, byl vychováván v lidské i Boží moudrosti svou babičkou z otcovy strany Ludmilou, a ačkoliv byl sám k sobě přísný, přesto byl při správě království mužem mírumilovným a milosrdným k chudým, a hromadně vykupoval pohanské otroky, prodávané v Praze, aby mohli být pokřtěni; poté, co čelil mnohým obtížím při správě svých poddaných a při jejich vedení k víře, byl zrazen svým bratrem Boleslavem a zabit v kostele ve Staré Boleslavi v Čechách nájemnými vrahy.

Tento muž dokázal s přesvědčením přilnout k evangeliu a nechal se jím přetvářet zevnitř. Proto byl schopen odmítnout pokušení moci a úspěchu a díky službě chudým se stal spravedlivým a velkorysým králem.
Drazí bratři, vím, že žijete jako Menší bratři v obtížném a sekularizovaném prostředí a vaše dějiny 20. století o tom svědčí. Vím, že jste mírní i silní a hledáte způsoby, jak svým krajanům přiblížit evangelium. Pán ať vás provází a podporuje na přímluvu svatého Václava, a příprava na slavnost našeho svatého otce Františka ať vás povzbudí, abyste znovu řekli “ano” našemu povolání. Modlete se, prosím, za celý řád, abychom dokázali nově vstát a nechali se v této době osvítit Kristem.

Ujišťuji vás o své bratrské blízkosti a neustálé modlitbě a bratrsky vás zdravím v Pánu serafickým požehnáním.

Váš bratr a služebník

Br. Massimo Fusarelli, OFM
Generální ministr