Spiritualita / Modlitby

Modlitba z Porciunkuly

Panno andělů, ty jsi před mnoha staletími umístila svůj trůn milosrdenství v Porciunkule, slyš modlitby svých dětí, které k tobě s důvěrou přicházejí. Z tohoto skutečně svatého místa a Božího příbytku, zvláště drahého srdci svatého Františka, jsi stále volala všechny lidi k Lásce. Tvé oči plné něhy nás ujišťují o neustálé mateřské pomoci a přislibují božskou pomoc všem, kdo se sklánějí u podnože tvého trůnu, zdálky se k tobě obracejí a volají tě o pomoc.

Číst dále….

Chvalozpěv stvoření

Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě bud’ chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.

Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.

Číst dále….

Požehnání bratru Lvovi

Pán ať ti žehná
a ať je tvou stráží.

Ať nad tebou rozjasní svou tvář
a smiluje se nad tebou.

Číst dále….

Modlitba před křížem

Nejvyšší, slavný Bože, osviť temnoty mého srdce
a dej mi Pane pravou víru,

Číst dále….